11.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 12.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

07.10.2021

До упълномощените представители на партиите и коалициите

РИК съобщава на упълномощените представители на партиите и  коалициите, които ще  регистрират кандидатските си листи до 12.10.2021 г, че в зала 202 /Областна администрация/  ще се допускат до трима представители от партия или коалиция, при спазване на съответните противоепидемични мерки. 

07.10.2021

Заповеди за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци по общини

05.10.2021

Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си до 30.10.2021година в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на  общините по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока /до 30.10.2021 г./, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 08.11.2021 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

05.10.2021

До избирателите на Девети изборен район-Кърджалийски

  

Съгласно чл.36, ал.1 и 4  от ИК избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, но не по-късно 30.10.2021 г включително по образец Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, през интернет страницата   https://www.grao.bg/elections/ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Всеки избирател може  да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS на номер 18429 при цена 30 стотинки с ДДС . В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, през интернет страницата   https://www.grao.bg/elections/ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Всеки избирател може  да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS на номер 18429 при цена 30 стотинки с ДДС . В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
05.10.2021

СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ ЩЕ БЪДЕ НА 10.10.2021 г. ОТ 16.30 часа.

03.10.2021

УКАЗАНИЯ РИК -АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

РИК –Кърджали е администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни  за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • РИК събира,обработва и съхранява определена информация за физически лица всъответствие с член 6, параграф 1 от Общия регламент за защита наданните (ОРЗД)
 • Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС , които се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 • Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 • Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, номер на документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 • Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:
 1. назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 2. издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;
 3. списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;
 4. приемане и работа с избирателни списъци;
 5. приемане и обработване на жалби на сигнали;
 6. вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.
 7. вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.

РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

 • Забрани:
 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 • Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 • Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД

30.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В РАЙОН ДЕВЕТИ - КЪРДЖАЛИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за президент и вицепрезидент и  народни представители на 14.11.2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Таблица СИК

 

30.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г

 

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 14ноември .2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „България“ №41, зала 202

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 12.10.2021 г., а именно:          

 1. Регистриране на кандидатските листи на партии и коалиции

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след:

 • представяне на предложениеот съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:
 • Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

(Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК);

 • Пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
 • Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК2.Регистриране на независими кандидати, предложени от инициативни комитети

        2.Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на:

 • Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 74-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:
 • Списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 80-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 553-НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител. https://www.cik.bg/bg/decisions/553/2021-09-17

 • Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04 Октомври 2021 г.

 

Инициативният комитет се регистрира, като представя заявление за регистрация (Приложение № 66-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04 Октомври 2021 г. (40 дни преди изборния ден). 

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 69-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Банкова сметка

Необходими документи:БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 

 

30.09.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК- 09 КЪРДЖАЛИ НА 01.10.2021 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 202 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27.09.2021

ОТГОВОРНИЦИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК ЗА ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕВЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ

Община

Членове на РИК Кърджали

Ардино

Христина Георгиева – 0988352080

Галина Марева – 0896122257

Джебел

 

Яна Делчева - 0884245176

Неджатин  Салим--0877611660

Кирково

Красимир Бибиновски – 0888604761

Наско Сапунджиев -0888296579

Крумовград

 

Димитър Димитров – 0898594305

Мариана Ставрова - 0887359189

Кърджали

Иван Робов – 0885546612

Петър Захариев - 0889441146

Момчилград

 

Иван Илиев – 0888681969

Беркант Барзат – 0878413031

Черноочене

 

Яна Делчева - 0884245176

Неджатин Мехмед Салим - 0877611660

27.09.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК- 09 КЪРДЖАЛИ НА 29.09.2021 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В ЗАЛА 202 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения