Архив избори:
21.11.2021

Съобщение

Област / Община Район №   Бр. секции   Избирателна активност ПВР-21.11.2021
  постоянни подвижни общо   Избиратели (по списък) Час 11,00 Час 16,00
    бр. гласували
ПВР
бр. гласували
ПРВ
1 2   3 4 5=3+4   6 7 8
област КЪРДЖАЛИ 9   503 46 549   262 435 11 563 33 972
АРДИНО     49 9 58   24 800 750 2 516
ДЖЕБЕЛ     44 1 45   23 408 812 2 601
КИРКОВО     76 4 80   36 500 1 351 4 221
КРУМОВГРАД     78 10 88   33 988 1 690 4 622
КЪРДЖАЛИ     160 12 172   99 097 4 765 13 169
МОМЧИЛГРАД     58 7 65   31 919 1 595 4 170
ЧЕРНООЧЕНЕ     38 3 41   12 723 600 2 673
19.11.2021

Информация за избирателната активност на 21 ноември 2021 година

Информацията за броя на гласувалите избиратели се обявява на сайта на РИК Кърджали, както и на медиите – пред оБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  Кърджали, както следва:

- до 07:40 ч. за откриване на изборният ден.

- до 11:40 ч. за активността към 11:00 ч.

- до 16:40 ч. за активността към 16:00 ч.

 

До 20,30 ч. РИК публикува в електронната платформа … информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

31.10.2021

На вниманието на всички заинтересовани страни

 Уведомяваме избирателите, политическите партии и коалиции и  всички заитересовани страни, че обучеието на съставите на СИК ще се осъществи дистанционно на 11.11.2021г. по следния график:

 

График

за дистанционно обучение на РИК и СИК на територията на Девети многомандатен изборен район- Кърджалийски

 

Дата

Час

 

Линк

11.11.2021 г.

 

17.00-17.40

Само за членове на РИК

 Click here to join the meeting

11.11.2021 г.

 

17.40-19.00

СИК

 Click here to join the meeting

11.11.2021 г.

 

19.00-20.20

СИК

 Click here to join the meeting

 

 

21.11.2021

избирателна активност

10.11.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 11.11.2021 г. ОТ 18.00 часа

04.11.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 07.11.2021 г. ОТ 16.00 часа

02.11.2021

П Р А В И Л А за пожарна безопасност и първоначални действия при възникнал пожар в избирателните секции

 

 1. Избирателните секции и местата за съхранение на изборни материали следва да са оборудвани с един брой прахов пожарогасител 6 кг., един брой воден пожарогасител и един брой пожарогасител с въглероден двуокис - в изправност, обозначени със знаци и поставени на видни и достъпни места.
 2. Помещенията в сградите на избирателните секции, които няма да се използват при гласуването следва да са заключени и запечатани.
 3. На видни места, следва да е изписан единният телефон за спешни повиквания 112.
 4. Пътищата за евакуация и изходите следва да бъдат свободни за движение и обозначени със знаци “Изход” и стрелки указващи посоката за движение към изхода.
 5. Да не се допуска струпване на хора в избирателната секция и пред нея.
 6. Да не се оставят без наблюдение включени в ел. мрежата съоръжения.
 7. Да не се използват нестандартни и неизправни ел. съоръжения и отоплинтелни уреди.
 8. При пожар:
 • Да се запази самообладание и да не се създава паника;
 • Съобщаване на органите за пожарна безопасност и защита на населението на тел.112.
 • Извеждане на пребиваващите и  изнасяне на незасегнатите  ценности;
 • Изключване на ел. захранването на обекта;
 • Гасене с наличните пожарни уреди;
 • Посрещане, насочване, информиране и подпомагане на екипите на пожарна безопасност и защита на населението пристигнали на мястото.
 1. При евакуация на хората:
 • Движението да става ниско по пода и покрай стените;
 • На носа и устата да се постави носна кърпа, марля и подобни, по възможност намокрени;
 • За предпазване от пламъци главата и тялото следва да се защитят с връхни дрехи, покривки и др. по възможност намокрени, които след преминаване следва да се изхвърлят назад  или встрани;
 • При невъзможност да се напусне сградата, следва да се отиде в най отдалеченото от място на пожара помещение, като се затворят всички врати до там, а последната и уплътни с подръчни средства, след което следва да се сигнализира от останалите вътре, през прозорците или по друг начин за местонахождението им.

При липса на електрозахранване в избирателните секции в следствие на авария, която не може да бъде отстранена своевременно, чрез районната избирателна комисия могат да бъдат поискани електрически генератори от РДПБЗН Кърджали.

30.10.2021

Условия и ред за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

І. Общи положения

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район (район);

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. Кандидатски листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един представител в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

ІІ. Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 3. Пълномощните се подписват от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 4. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
 5. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната РИК, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17.00 часа на предизборния ден.
 6. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районните избирателни комисии, съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК, съответно ЦИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2.
 7. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК – за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8.
 8. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за представителите извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Районните избирателни комисии, съответно ЦИК, незабавно извършват промените в публичния списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

ІІІ. Права и задължения на представителите

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

б) да присъстват при въвеждането в районната избирателна комисия на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

в) да получат срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район). Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 99-ПВР/НС от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет; кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един представител;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

ІV. Легитимация и отличителни знаци

 1. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.
 2. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 546-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.
 3. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред РИК, а на СИК извън страната – пред ЦИК, които се произнасят незабавно.
 4. Общи разпоредби
 5. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 6. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.
 7. Представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва в изборите като кандидат, наблюдател, член на друг инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.
 8. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 9. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 10. При осъществяване на функциите и упражняване на правата си представителите спазват въведените противоепидемични мерки с акт на компетентен държавен орган при произвеждане на избори в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с COVID-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.

23. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката в случаите по чл. 93, ал. 4 от Конституцията, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор. Между двата избора партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.

 Приложение 1

 Приложение 2

 

 

30.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 02.11.2021 г. ОТ 18.00 часа.

25.10.2021

Организиране на обучителна и разяснителна кампания за гласуване със СУЕМГ на територията на Девети изборен район – Кърджалийски

Дата/час

Община – населено място

Място на провеждане

от 01.11 до 05.11.2021 г.

09:00 -17.00 ч.

03.11 – 10:00 – 17:00 ч.

04.11 – 10:00 – 17:00 ч.

гр. Кърджали

 

с. Мост

с. Опълченско

В сградата на Общинска администрация Кърджали

В сградата на кметството

В сградата  на кметството

01.11.2021 г.- 10:00-18:00ч.

02.11.2021г.-10:00-13:00ч.

02.11.2021г.- 14:00–18:00ч.

гр. Ардино

с. Бял извор

с. Млечино

В читалище „Родопска искра-1921“

Пред магазин „Солак“

 

В Младежки дом

03.11.2021 г.

09:30-17.00 ч

с. Черноочене

 

В  читалище Пробуда 1952“

02.11.2021 г.

04.11.2021 г.

10:00 -17.00 ч

с. Бенковски

с. Кирково

 

 В читалището

В читалище „Н.Й.Вапцаров“

04.11.2021 г.

05.11.2021 г.

10:00 -17.00 ч

гр. Крумовград

 

В сградата на общинска администрация

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

09:30 -17.00 ч

гр. Момчилград

 

В читалище „Нов живот“

05.11.2021 г.

09:30 --17.00 ч

гр. Джебел

 

В читалище „Хр.Смирненски -1924“

23.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 25.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

19.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 19.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

18.10.2021

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 ноември 2021 Г.

 

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в Областна администрация , гр. Кърджали, бул. „България“ № 41

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 17.00 часа на  13.11.2021 г. включително. 

І. Застъпници. Обхват на дейност. Общ брой застъпници

 1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е български гражданин, навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено от партия или коалиция, регистрирала кандидатски листи и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и в изборите за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Кандидатски листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
 4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район (район);

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

ІІ. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната. Публичен регистър на застъпниците

5. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец

(Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа Изтегли от тук)

подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата(Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа).

Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

6. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия 

(Приложение № 57-ПВР/НС от изборните книжа)

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

8. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията по т. 2, 3 и 31 от настоящото решение за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец(Приложение № 59-ПВР/НС от изборните книжа).

 1. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

10. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа)

подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

11. Предложението по т. 10, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 57-ПВР/НС от изборните книжа).

 1. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 2. РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

14. РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 58-ПВР/НС от изборните книжа).

Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 1. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред Централната избирателна комисия (ЦИК) по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

ІІІ.Права и задължения на застъпниците

 1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района), и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет; кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

г) да присъства при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия, като му се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

д) да получи срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район). Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 99-ПВР/НС от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК/РИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

ІV. Легитимация и отличителни знаци

 1. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.
 2. В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 546-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно – пред ЦИК (за секциите извън страната), които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. 
 3. Статут на застъпниците
 4. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа. 

VІ. Общи разпоредби

 1. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 2. Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.
 3. При осъществяване на функциите и упражняване на правата си застъпниците спазват въведените противоепидемични мерки с акт на компетентен държавен орган при произвеждане на избори в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с COVID-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.
 4. На лицата в качеството им на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място по чл. 34 ИК.
 5. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.
15.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 18.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

12.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 14.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

11.10.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ НА 12.10.2021 г. ОТ 17.30 часа.

07.10.2021

До упълномощените представители на партиите и коалициите

РИК съобщава на упълномощените представители на партиите и  коалициите, които ще  регистрират кандидатските си листи до 12.10.2021 г, че в зала 202 /Областна администрация/  ще се допускат до трима представители от партия или коалиция, при спазване на съответните противоепидемични мерки. 

07.10.2021

Заповеди за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци по общини

05.10.2021

Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си до 30.10.2021година в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на  общините по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока /до 30.10.2021 г./, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 08.11.2021 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

05.10.2021

До избирателите на Девети изборен район-Кърджалийски

  

Съгласно чл.36, ал.1 и 4  от ИК избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, но не по-късно 30.10.2021 г включително по образец Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, през интернет страницата   https://www.grao.bg/elections/ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Всеки избирател може  да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS на номер 18429 при цена 30 стотинки с ДДС . В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, през интернет страницата   https://www.grao.bg/elections/ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Всеки избирател може  да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS на номер 18429 при цена 30 стотинки с ДДС . В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
05.10.2021

СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-КЪРДЖАЛИ ЩЕ БЪДЕ НА 10.10.2021 г. ОТ 16.30 часа.

03.10.2021

УКАЗАНИЯ РИК -АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

РИК –Кърджали е администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни  за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • РИК събира,обработва и съхранява определена информация за физически лица всъответствие с член 6, параграф 1 от Общия регламент за защита наданните (ОРЗД)
 • Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС , които се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 • Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 • Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, номер на документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 • Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:
 1. назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 2. издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;
 3. списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;
 4. приемане и работа с избирателни списъци;
 5. приемане и обработване на жалби на сигнали;
 6. вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.
 7. вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.

РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

 • Забрани:
 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 • Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 • Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД

30.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В РАЙОН ДЕВЕТИ - КЪРДЖАЛИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за президент и вицепрезидент и  народни представители на 14.11.2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Таблица СИК

 

30.09.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г

 

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 14ноември .2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „България“ №41, зала 202

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 12.10.2021 г., а именно:          

 1. Регистриране на кандидатските листи на партии и коалиции

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след:

 • представяне на предложениеот съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:
 • Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

(Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК);

 • Пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.
 • Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 566-НС/21.09.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК2.Регистриране на независими кандидати, предложени от инициативни комитети

        2.Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на:

 • Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 74-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:
 • Списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 80-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 553-НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител. https://www.cik.bg/bg/decisions/553/2021-09-17

 • Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04 Октомври 2021 г.

 

Инициативният комитет се регистрира, като представя заявление за регистрация (Приложение № 66-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04 Октомври 2021 г. (40 дни преди изборния ден). 

Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 69-НС от изборните книжа изтегли от тук), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Банкова сметка

Необходими документи:БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 

 

30.09.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК- 09 КЪРДЖАЛИ НА 01.10.2021 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 202 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27.09.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК- 09 КЪРДЖАЛИ НА 29.09.2021 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В ЗАЛА 202 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27.09.2021

ОТГОВОРНИЦИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК ЗА ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕВЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ

Община

Членове на РИК Кърджали

Ардино

Христина Георгиева – 0988352080

Галина Марева – 0896122257

Джебел

 

Яна Делчева - 0884245176

Неджатин  Салим--0877611660

Кирково

Красимир Бибиновски – 0888604761

Наско Сапунджиев -0888296579

Крумовград

 

Димитър Димитров – 0898594305

Мариана Ставрова - 0887359189

Кърджали

Иван Робов – 0885546612

Петър Захариев - 0889441146

Момчилград

 

Иван Илиев – 0888681969

Беркант Барзат – 0878413031

Черноочене

 

Яна Делчева - 0884245176

Неджатин Мехмед Салим - 0877611660

още съобщения

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения