Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 167-ПВР
Кърджали, 29.11.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

С Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г., изменено с Решение № 18-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК Кърджали, са създадени 2 /две/ работни групи към РИК 09 Кърджали за подпомагане на дейността по произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 29 във вр. с чл. 63 от Изборния кодекс, както и Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК,

 Районна избирателна комисия - Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

 1. ИЗМЕНЯ Раздел I от Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали, както следва:

- било:  „2.1. Владимир Бисеров Чолаков, с ЕГН  ********** за периода от  назначаването му 01.10.2021г. до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане  на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители, при месечно възнаграждение 780 лв. .(седемстотин и осемдесет)лева, определено с Решение по т.7.1.

2.2.   Емилия Белева Владева- Бонева ЕГН  ************* за периода от  назначаването му 01.10.2021г. до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане  на изборите за народни представители, при месечно възнаграждение 780 лв. .(седемстотин и осемдесет)лева, определено с Решение по т.7.1.

2.3. Татяна Иванова Гиздарска  с ЕГН ************** за периода от назначаването му 02.10.2021 г. до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане  на изборите за народни представители, при месечно възнаграждение 780 лв. (седемстотин и осемдесет) лева, определено с т. 7.1 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК“

- става:  „2.1. Владимир Бисеров Чолаков, с ЕГН  ********** за периода от  назначаването му 01.10.2021г. до 28.11.2021 г., съответно – 05.12.2021 г., при месечно възнаграждение 780 лв. (седемстотин и осемдесет)лева и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията на епидемиологична обстановка, съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК

2.2.   Емилия Белева Владева- Бонева ЕГН  ********** за периода от  назначаването му 01.10.2021г. до 28.11.2021 г., съответно – 05.12.2021 г., при месечно възнаграждение 780 лв. (седемстотин и осемдесет)лева и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията на епидемиологична обстановка, съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК

2.3. Татяна Иванова Гиздарска  с ЕГН ********* за периода от назначаването му 02.10.2021 г. до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане  на изборите за народни представители, при месечно възнаграждение 780 лв. (седемстотин и осемдесет)лева и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията на епидемиологична обстановка, съгласно Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК“

 1. ИЗМЕНЯ частично Раздел II от Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали, както следва:

- било:  „Създава към РИК – Кърджали работна група от ”специалисти – технически сътрудници” в състав от 6 (шест) технически сътрудници  за техническото обезпечаване работата на РИК – Кърджали, при месечно възнаграждение 560 лв.  (петстотин и шестдесет) лева, определено  по т.7.2.от  Решение № 542 ПВР/НС от 16.09.2021 на ЦИК за периода от  назначаването им 01.10.2021г.до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане  на изборите за президент и вицепрезидент.“

- става:  „Създава към РИК – Кърджали работна група от ”специалисти – технически сътрудници” в състав от 6 (шест) технически сътрудници  за техническото обезпечаване работата на РИК – Кърджали, при месечно възнаграждение 560 лв.  (петстотин и шестдесет) лева, определено с т.7.2. на Решение № 542 ПВР/НС от 16.09.2021 на ЦИК за периода от  назначаването им 01.10.2021г. до 28.11.2021 г., съответно – 05.12.2021 г. и с месечно възнаграждение в размер на 560 лв. на сътрудник и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията на епидемиологична обстановка“

 1. ИЗМЕНЯ Раздел III от Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали, както следва:

- било:  „Изпълнение на настоящето Решение на РИК – Кърджали се възлага на Областният Управител на Област Кърджали, с оглед сключването на договори с горепосочените лица, считано от  01.10.2021г. до 14 (четиринадесет) дни от произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент , при условията на Решение № 542 ПВР/ НС от 16.09.2021 на ЦИК, в частта му по т.7.1 и т.7.2.“

- става:  „Изпълнение на настоящето Решение на РИК – Кърджали се възлага на Областният управител на област Кърджали, с оглед сключването на договори с горепосочените лица, считано от  01.10.2021 г. до 28.11.2021 г., съответно – 05.12.2021 г., при условията на Решение № 542 ПВР/ НС от 16.09.2021 на ЦИК. За Таня Иванова Гиздарска договора да се сключи, считано от 02.10.2021 г.“

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 29.11.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения