Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
Кърджали, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На 23.09.2022 год. към  вх.№ 1/23.09.2022 г. във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и с вх. № 173 - НС от 23.09.2022 г. в общия входящия регистър, в РИК Кърджали постъпи заявление за регистрация на 159 /сто петдесет и девет/ броя застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. Заявлението е подписано от упълномощения представител Лятиф Мехмед Расим, преупълномощен от Ресми Мехмед Мурад, упълномощен от  Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „Движение за права и свободи

Към заявлението са приложени следните документи:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ имена и ЕГН на 159 / сто петдесет и девет / броя застъпници, като списъкът е представен и на технически носител;

2.Три броя пълномощни- копия;

3.Удостоверение за актуално състояние по ф.д.№2574/1990г. на СГС, VІ – 12 с-в от 02.08.2022 г. - копие;

 1. 159 /петдесет и шест/ броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение №43-НС/ по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 от ИК.

На 23.09.2022 год. към вх.№ 1/ 23.09.2022 г. във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и с вх. № 175- НС от 23.09.2022 г. в общия входящия регистър на РИК-Кърджали в РИК Кърджали постъпи заявление за регистрация на  76/ седемдесет и шест / броя застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощения представител  Сезгин Юмер Мюмюн, преупълномощен от Ресми Мехмед Мурад, упълномощен от  Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „Движение за права и свободи” .

Към заявлението са приложени следните документи:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ имена и ЕГН на 38 /тридесет и осем/ броя застъпници, като списъкът е представен и на технически носител;

2.Три броя пълномощни- копия

 1. 76 /седемдесет и шест/ броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение №43-НС/ по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 от ИК;

В резултат на извършената проверка се установи, че лицата отговарят на изискванията на  чл.117, ал.3, ал.4 и ал.6 от ИК и т.2,3 и 31 от Решение 1318-НС/ 19.08.2022 год. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15 във връзка с чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Кърджали

 

Р Е Ш И :

 1. РЕГИСТРИРА 235 /двеста тридесет и пет/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
 2. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните застъпници.
 3. ПУБЛИКУВА на страницата на РИК 09 – Кърджали, в Публичния регистър на застъпниците, имената на регистрираните застъпници.

           Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Павел Богомилов Гатев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 26.09.2022 в 19:19 часа

Календар

Решения

 • № 137-НС / 02.10.2022

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 136-НС / 02.10.2022

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

 • № 135-НС / 01.10.2022

  относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения