Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Кърджали, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители за Народното събрание на 2 октомври 2022 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кирково

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Кирково е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кирково, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 47-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 24.08.2022 като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  2 октомври  2022 г.

Преписката е заведена под №72-НС/01.09.2022 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;
 2. 1 бр.протокол от проведените консултации на 24.08.2022 г. ;
 3. Копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите‘ и от удостоверенията  за актуално правно състояние на партиите или копие от Решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание;
 4. Заверено копие от поканата за консултации при община Кирково;
 5. Таблица с квоти по партии;
 6. Писмени предложения на партиите и коалициите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Кирково  са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кирково.

Със Заповед № РД-10-467 от 09.08.2022 издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Кирково е образувал 76 /седемдесет и шест/  избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение № 15-НС от 18.08.2022 г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кирково за произвеждане избори изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври  2022 г. както и разпределението по партии на секционните ръководства.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК и Предложение с изх.№А-96-00-338/31.08.2022 г. на кмета на община Кирково и наш Вх. № 72/01.09.2022  г., РИК – Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации ,съгласно поименният списък – Приложение № 1
 2. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Джебел.  

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Павел Богомилов Гатев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 137-НС / 02.10.2022

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 136-НС / 02.10.2022

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

 • № 135-НС / 01.10.2022

  относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения