Архив избори:
20.04.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. 10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. 11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. 12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

 

 

 

Информационен лист относно обработването от

РИК на лични данни в изборите

 

 1. Районна избирателна комисия Девети избирателен район - Кърджалийски, с адрес гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 8, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

25.05.2019

Съобщение

Информация относно стартиране на изборния ден ще бъде оповестена от РИК в 08:00 часа на 26.05.2019 г.

Информация относно избирателната активност на територията на област Кърджали ще бъде оповестявана съответно в 10:30, 13:30 и 17:30 на 26.05.2019 г. 

25.05.2019

ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК ПО ОБЩИНИ В ИЗБОРНАТА НОЩ

ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК ПО ОБЩИНИ В ИЗБОРНАТА НОЩ

 1. 26 май 2019 г. В 21.30ч.    ПРИСТИГАТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ.
 1. 26 май 2019 г. В 22.30ч.   ПРИСТИГА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ.
 1. 26 май 2019 г. В 23.00ч.     ПРИСТИГА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД.
 1. 26 май 2019 г. В 23.30ч.    ПРИСТИГА ОБЩИНА КИРКОВО.
 1. 27 май 2019 г. В 00.00 ч.    ПРИСТИГА ОБЩИНА КРУМОВГРАД.
 1. 27 май 2019  г. В 00.30ч.    ПРИСТИГА ОБЩИНА АРДИНО.
24.05.2019

Съобщение

24.05.2019

Съобщение

РИК Кърджали обявява актуални към 11:00 часа на 24.05.2019 г. списъци с членове на СИК на територията на Девети избирателен район - Кърджалийски, както следва:

 

Членове СИК Ардино

Членове СИК Джебел

Членове СИК Кирково

Членове СИК Крумовград

Членове СИК Кърджали

Членове СИК Момчилград

Членове СИК Черноочене

16.05.2019

Съобщение относно крайна дата за регистрация на застъпници

Районна избирателна комисия - Кърджали уведомява, че с Решение № 192-ЕП от 22.04.2019 год. на ЦИК е извършена поправка на техническа грешка в Решение № 59-ЕП от 4 април 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.В т. 5, изречение 2 вместо „не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 25 май 2019 г.“ да се чете „не по-късно от три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г.“, т.е. РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ В СТРАНАТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РИК ДО 17:00 ЧАСА НА 22 МАЙ 2019 Г.

14.05.2019

Съобщение

На основание Решение № 27-ЕП/08.05.2019 г. на РИК Кърджали и Протоколно решение на ЦИК от 13.05.2019 г., Районна избирателна комисия Кърджали публикува одобреният образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 

11.05.2019

Съобщение

ДО членовете на СИК и ПСИК на територията на Девети избирателен район - Кърджалийски.

Уважаеми колеги,

уведомяваме ВИ, че РИК Кърджали на свое заседание от 10.05.2019 г., прие Решение № 42-ЕП за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.​

Утвърденият график е както следва:

№ по ред

Членове на РИК

Място

Дата

час

1.

ДЖЕВДЕТ ШАКИР МУСТАФА И ПАВЕЛ БОГОМИЛОВ ГАТЕВ

гр. Джебел, заседателна зала на Общински съвет Джебел

17.05.2019г.

11.00

2.

ЕЛИЦА МОМЧИЛОВА ЮРКЕНОВА И ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ

с. Черноочене, залата на читалището

22.05.2019г.

14.00

3.

ИВАН ПЛАМЕНОВ РОБОВ и ЕМИЛИЯ БЕЛЕВА ВЛАДЕВА

ИВАН ПЛАМЕНОВ РОБОВ и ЕМИЛИЯ БЕЛЕВА ВЛАДЕВА

гр. Момчилград, заседателна зала на Общинския съвет

14.05.2019г.

10.00

 

12.00

4.

ДИМИТЪР КИРОВ ДИМИТРОВ И РОСИЦА МИТКОВА ЕСКОВА

 

ДИМИТЪР КИРОВ ДИМИТРОВ И РОСИЦА МИТКОВА ЕСКОВА

с. Бенковски, зала на читалището

 

с. Кирково, зала на читалището

16.05.2019г.

 

 

10.00

 

 

13.30

5.

ИВАН СТЕФАНОВ КАДЪНКОВ И ХРИСТИНА КРАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

гр. Ардино, читалището, 

17.05.2019г.

10.00

6.

ДИМИТРИЯ ДРАГАНОВА ВАСИЛЕВА

СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

 

 

ДИМИТРИЯ ДРАГАНОВА ВАСИЛЕВА

СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

гр. Крумовград, зала на ОДК

 

гр. Крумовград, зала на ОДК

17.05.2019г.

 

 

10.00

 

 

13.00

7.

ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ, БЕРКАНТ МЕТИН БАРЗАТ, ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ, БЕРКАНТ МЕТИН БАРЗАТ, ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

гр. Кърджали, зала Дом на културата

 

гр. Кърджали, зала Дом на културата

15.05.2019г.

 

 

 

10.30

 

 

13.30

10.05.2019

Съобщение

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за  регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия, коалиция или инициативен комитет:

 1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии, коалиции или инициативни комитети, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.                                                                                                                      

 2. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Кърджали, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Кърджали.

 3. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК имат партиите, коалициите или инициативните  комитети, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Кърджали.

 4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

 5. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет  за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Кърджали следните документи:

5-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №39-ЕП от изборните книжа.

5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите нa Таблица №1.

 (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

5-4. Д Е К Л А Р А Ц И Я от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение № 43-ЕП от изборните книжа.

 ! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №1която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешки води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица № 1 следва да се селектират само въведените данни.

 6. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Кърджали, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Кърджали.

7. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК- Кърджали следните документи:

7-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №41-ЕП от изборните книжа.

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица № 2

(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица № 2която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица № 2 следва да се селектират само въведените данни.

 

 8Заявления за регистриране на лица като застъпници на всяка една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.:  едно заявление – за секциите в Община Кърджали и второ – за секциите в останалите общини; или за всяка община – отделно заявление)-Приложение № 40-ЕП от изборните книжа. Заявлението за регистрация на застъпници, което е по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа), се подава не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 22 май 2019 г.

 9. Заместващи застъпници се регистрират от РИК до 17:00 на  25 май 2019 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 10. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

 11. Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Кърджали, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Кърджали.

 12. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 25 май 2019 г. в РИК- Кърджали за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкъткойто не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

 

!РИК-КЪРДЖАЛИ НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия, коалиция или инициативен комитет ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ  ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

07.05.2019

Съобщение

Във връзка с провеждане на консултации за състава на СИК с подвижна избирателна кутия уведомяваме, че петчленния състав се формира от  направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание.

Разпределението на ръководният състав следва да се извърши след постигнат консенсус между участниците.

 

РИК Кърджали

02.05.2019

Промяна в състава на СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за членове на Европейския Парламент от Република България, насрочен на 26 май 2019г., то същото следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кърджали, чрез партията, която го е предложила, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В такава хипотеза е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви  необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК  писмено предложение, съдържащо три именаЕГН, длъжност и телефон на предложените за назначаване членове на СИК. 

В заявлението, освен горното следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, за която се правят предложенията.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

РИК Кърджали

Примерно заявление за освобождаване от СИК

22.04.2019

Съобщение

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В РАЙОН 09 КЪРДЖАЛИЙСКИ

 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРИТИ, ИМАЩИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

Във връзка с назначаване на съставите на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски, когато от парламентарно представените партии и коалиции и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, следва да намери приложение Решение № 159 от 12.04.2019 г. на ЦИК.

РИК 09 Кърджали

 

18.04.2019

Съобщение

І. При избори за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

 1. кандидатите за съответния вид избор;
 2. членовете на Централната избирателна комисия;
 3. членовете на районните избирателни комисии;
 4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации по населените места, в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

 

ІІ. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 

ІІІ. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.05.2019 г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление съгласно горепосочения абзац, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

Допълнителна информация се съдържа в РЕШЕНИЕ № 173-ЕП от 17.04.2019 на Централна избирателна комисия, налично на сайта на комисията: https://www.cik.bg/bg/decisions

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения