Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 18-ЕП
Кърджали, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене.

РЕШЕНИЕ 
№ 18-ЕП
Кърджали, 30.04.2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене. 

Със Заповед № 165/02.04.2019 г., издадена на основание чл. 8, ал. 2 от ИК, кметът на община Черноочене е образувал 38 /тридесет и осем/  избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила свое Решение № 6-ЕП от 12.04.2019 г., Районна избирателна комисия Кърджали е формирала и утвърдила единните номера на избирателните секции в Девети район – Кърджалийски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 8-ЕП/13.04.2019 г. на РИК 09 Кърджали е направено разпределение за членовете на секционно избирателните комисии в Девети избирателен район – Кърджалийски, включително община Черноочене, по Методиката и изчислителната процедура към нея, съгласно Решение № 139-ЕП/10.04.2019 г. и Решение № 148-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК. В изчисленията е включен и броят на ръководните места в комисиите, полагащ се на всяка една от парламентарно представените партии и коалиции, съгласно чл. 92, ал. 6 от ИК.

В Районна избирателна комисия Кърджали е постъпило писмо с наш Вх. № 36 от 23.04.2019 г. и Изх. № 60-01-3 от 23.04.2019 г. на Община Черноочене.

В него е посочено основанието на чл. 91, ал 7 от Изборния кодекс, въз основа на което предоставят следните документи:

 1. Писмени предложения на партиите и коалициите за съставите на секционните избирателни комисии;
 2. Удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за образуване на коалиции;
 3. Пълномощни от представители на политически партии и коалиции за участие в консултациите;
 4. Протокол от проведена консултация;
 5. Съобщение за провеждане на консултациите.

 

От приложеният протокол за проведени консултации и посоченото в придружителното писмо става ясно, че на 17.04.2019 г., в кабинета на кмета на общината не е постигнато съгласие между местните ръководства на политическите партии и коалиции относно съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Европейския парламент от Република България. Съгласно протокола на консултациите са участвали представители на ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП“ за България“, ПП „ДПС“, Коалиция „Обединени патриоти“, ПП „Воля“, Коалиция „ББЦ, ВМРО-БНД“.

В последствие в РИК Кърджали са постъпили следните писмени предложения:

 • С писмо с № 38 от 24.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Кърджали, Коалиция „Реформаторски блок“, чрез упълномощеният си представител, прави предложение за четири члена на СИК в община Черноочене за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
 • С писмо с № 46 от 25.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Кърджали, поради установени несъответствия и грешки в предложеният списък на членове на СИК в община Черноочене от Коалиция „Обединени патриоти“, от упълномощеният им представител е направено предложение за замяна на член в СИК № 093500029, находяща се в с. Ночево, община Черноочене.
 • С писмо с № 49 от 25.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Кърджали, поради установени несъответствия и грешки в предложеният списък на членове на СИК в община Черноочене от ПП „ГЕРБ“, е направено предложение от упълномощеният представител на партията за извършване на допълнения и замяна на членове на СИК.
 • С писмо с № 53 от 25.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Кърджали, поради установени несъответствия и грешки в предложеният списък на членове на СИК в община Черноочене от Коалиция „БСП за България“, е направено предложение от упълномощеният им представител за извършване на допълнения и замяна на членове на СИК.

След извършена проверка на наличната документация РИК Кърджали счита, че в настоящия случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, тоест районната избирателна комисия следва да назначи СИК по направените предложения на партиите и коалициите, включително допълнително предложените от Коалиция „Реформаторски блок“, при непостигнато съгласие на консултациите при кмета на общината.

В конкретния случай на проведените консултации не е постигнато съгласие относно съставите на СИК в община Черноочене, съответно не са проведени допълнителни консултации за попълване на незаетите места на неучаствалите в консултациите – Коалиция „Реформаторски блок“, съгласно Решение № 159-ЕП/12.04.2019 на ЦИК. Видно е, че на проведените консултации при кмета на общината, не е направен никакъв опит да се установи спазени ли са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 150/11.04.2019 г. на ЦИК относно назначаване на СИК, а в последствие и да се проведе обсъждане на възможността за съгласие и приемане на състави на секционните избирателни комисии.

Съгласно Решение № 8-ЕП/13.04.2019 г. на РИК Кърджали, за СИК в община Черноочене Коалиция „Реформаторски блок“ следва да предложат 4 члена. С оглед на направеното в този смисъл предложение от Коалиция „Реформаторски блок“ с писмо наш Вх. № 38 от 24.04.2019 г., РИК Кърджали приема същите и ги добавя към списъка на членовете на СИК в община Черноочене.

На следващо място, въз основа на направените предложения от партии и коалиции с допълнителни членове и замени на членове в СИК в община Черноочене, РИК Кърджали извърши проверка на първоначално представените в консултациите в общината списъци за членове на СИК. От извършената проверка се установиха множество нарушения на Решение № 8-ЕП/13.04.2019 г. на РИК Кърджали и чл. 92, ал. 4 от ИК, относно броя и разпределението на съставите на СИК в общината. Нарушенията, в по-голямата си част касаят неспазване на определения брой на членовете в съответните секции. Други установени нарушения се отнасят до дублиране на предложени членове в различни секции. Установиха се нарушения и грешки в 19 от общо 38 секции на територията на общината.

За законосъобразното попълване на съставите на СИК в община Черноочене, РИК Кърджали следва да приеме допълнително направените от представителите на партиите и коалициите предложения за замени и допълнения в списъците за членове на СИК.

С оглед изложеното, налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Черноочене, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, в срока по чл. 89, ал. 1 от ИК, и във връзка с Решение № 150 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Кърджали

 

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент, насрочени за 26 май 2019 г., в Девети избирателен район Кърджалийски на територията на община Черноочене, съгласно поименния списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 

 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯна назначените членове на СИК в община Черноочене. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 30.04.2019 в 19:42 часа

Свързани решения:

34-ЕП/09.05.2019

35-ЕП/09.05.2019

40-ЕП/10.05.2019

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения