Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 17-ЕП
Кърджали, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград.

РЕШЕНИЕ 
№17-ЕП
Кърджали, 30.04.2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград. 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, Кметът на община Момчилград е депозирал в РИК – Кърджали,  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски, на територията на община Момчилград, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 17.04.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  26 май 2019 г.

Преписката е заведена под №56/25.04.2019г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

1.Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;

2.Протокол от проведените консултации на 17.04.2019г.

3.Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партии и коалиции, ведно със заверени копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;

4.Копие от съобщението за провеждане на консултациите;

5.Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите на хартиен носител;

6.Предложение от кмета на община Момчилград на хартиен и електронен носител.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Момчилград са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски, на територията на община Момчилград.

Със Заповед № РД-19-120/01.04.2019 г., издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Момчилград е образувал 55 /петдесет и пет/  избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №8 от 13.04.2019 г.  на РИК - Кърджали, Районната избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски, на територията на община Момчилград за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както и разпределението на секционните ръководства по партии.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение №150 от 11.04.2019 г. на ЦИК, РИК – Кърджали,

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019 г., в Девети избирателен район Кърджалийски на територията на община Момчилград, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, обективирани в Приложение № 1 към настоящото решение.

 

 

 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯна назначените членове на СИК в община Момчилград. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 30.04.2019 в 19:41 часа

Свързани решения:

46-ЕП/13.05.2019

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения