Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 16-ЕП
Кърджали, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград.

РЕШЕНИЕ 
№ 16-ЕП
Кърджали, 29.04.2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград. 

Със Заповед № КО-239/29.03.2019 г., издадена на основание чл. 8, ал. 2 от ИК, кметът на община Крумовград е образувал 77 /седемдесет и седем/  избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила свое Решение № 6-ЕП от 12.04.2019 г., Районна избирателна комисия Кърджали е формирала и утвърдила единните номера на избирателните секции в Девети район – Кърджалийски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С влязло в сила свое Решение № 8-ЕП от 13.04.2019 г., Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на членовете на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград, за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както и разпределението по партии на секционните ръководства.

 

В Районна избирателна комисия Кърджали е постъпило писмо с № 41/24.04.2019 г. от входящия регистър на РИК Кърджали и Изх. № 37-00-15/24.04.2019 г. на Община Крумовград.

            Към писмото са приложени следните документи от проведените пред кмета на общината консултации:

 1. Протокол № 1/17.04.2019 г. и Протокол № 2/18.04.2019 г. от проведените консултации и предложение за състав на СИК в община Крумовград;
 2. Писмени предложения на партиите и коалициите за съставите на секционните избирателни комисии и списък на резервните членове;
 3. Копие на поканата за участие в консултациите и оповестяване на дата, часа и мястото на консултациите;
 4. Пълномощия и други документи за легитимност на представителите на политическите партии и коалиции, участвали в консултациите.

 

От приложените протоколи за проведени консултации става ясно, че на консултациите са присъствали представители на ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП“ за България“, ПП „ДПС“, Коалиция „Обединени патриоти“, ПП „Воля“, Коалиция „ББЦ, ВМРО-БНД“. Представител на Коалиция „Реформаторски блок“ не е взел участие на консултациите и не са изпратени предложения за членове на СИК.

От протоколите е видно, че е постигнато споразумение за 73 /седемдесет и три/ от общо 77 /седемдесет и седем/ секции. Секциите, за които няма съгласие са 4 /четири/ със следните номера:

 • 091500001 – СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград;
 • 091500004 – СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград;
 • 091500005 – СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград;
 • 091500057 – Училището, с. Аврен.

Също така става ясно, че поради отсъствието на представител на Коалиция „Реформаторски блок“ и липса на внесени документи, определените за тях места са разпределени между участващите в консултациите партии и коалиции.

На следващо място в РИК Кърджали с Вх. № 54/25.04.2019 г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ за резервни членове на СИК в община Крумовград.

След извършена проверка на наличната документация РИК Кърджали счита, че в настоящия случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, тоест районната избирателна комисия следва да назначи СИК при непостигнато съгласие.

На следващо място се установява, че от ПП „Воля“ са направили с 3 /три/ броя по-малко предложения за членове на СИК в община Крумовград. Липсват предложения за секция № 091500035 – кметство с. Сливарка, № 091500044 – магазин, с. Бряговец и № 091500057 – кметство, с. Аврен. След извършено изчисление съгласно методиката на ЦИК, приета с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 г. и изчислителната процедура, съгласно Решение № 148-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, се установява, че 2 /две/ от позициите следва да се запълнят от ПП „ГЕРБ“ и 1 /една/ от Коалиция „БСП за България“. Конкретните позиции ще бъдат запълнени от резервните членове, съгласно предложените от партиите и коалициите списъци.

С оглед на факта, че на консултациите е постигнато съгласие за състава на 73 /седемдесет и три/ от секциите, РИК Кърджали счита, че за процесуална икономия следва да приеме така направеното разпределение и да не прави промени в предложените състави.

На проведените консултации пред кмета на Община Крумовград не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството в 4 /четири/ секции, поради което РИК Кърджали прави конкретно разпределение само по отношение на тях.

С оглед изложеното, налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, в срока по чл. 89, ал. 1 от ИК, и във връзка с Решение № 150 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Кърджали

 

 

 

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 май 2019г. в Девети избирателен район Кърджалийски на територията на община Крумовград, съгласно поименния списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение

 

 

 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯна назначените членове на СИК в община Крумовград. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 29.04.2019 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения