Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 15-ЕП
Кърджали, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел.

РЕШЕНИЕ 
№ 15-ЕП
Кърджали, 29.04.2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел. 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, Кметът на община Джебел е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 17.04.2019г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  26 май 2019 г.

Преписката е заведена под №45/25.04.2019 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;
 2. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 3. Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите, ведно със заверени копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 4. Протокол от проведените консултации на 15.04.2019 г.;
 5. Списък на резервните членове за СИК на ПП“ ДПС“- 13/тринадест/;
 6. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 7. запис на магнитен носител – 1бр. Диск.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Джебел са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел.

Със Заповед № 330/02.04.2019 г., издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Джебел е образувал 44 /четиридесет ичетири/  избирателни секции за произвеждане на изборите изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №8 от 13.04.2019 г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение №150 от 11.04.2019 г. на ЦИК и Предложение с изх.№А-9400-695/22.04.2019 г. на кмета на община Джебел, РИК - Кърджали

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за насрочени на 26 май 2019г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, обективирани в Приложение № 1 към настоящото решение.
 2. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.
 3. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯна назначените членове на СИК в община Джебел. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 29.04.2019 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения