Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 14-ЕП
Кърджали, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Ардино.

РЕШЕНИЕ 
№14-ЕП
Кърджали, 29.04.2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Ардино.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, Кметът на община Ардино е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Ардино, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 15.04.2019г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  26 май 2019 г.

Преписката е заведена под № 55/25.04.2019 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

1.Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;

2.Протокол от проведените консултации на 15.04.2019 г.;

3.Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите, ведно със заверени копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;

4.Копие от съобщението за провеждане на консултациите;

5.Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

7.Запис на магнитен носител – 1бр. Диск.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Ардино са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Ардино.

Със Заповед № 249/02.04.2019 г., издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Ардино е образувал 50 /ПЕТДЕСЕТ /  избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.
С влязло в сила свое Решение №6 от 12.04.2019 г., Районна избирателна комисия Кърджали e формирала и утвърдила единните номера на 49 /четиридесет и девет/ избирателни секции в  община Ардино за  произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С влязло в сила Решение №8 от 13.04.2019 г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Ардино за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение №150 от 11.04.2019 г. на ЦИК , РИК – Кърджали

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за насрочени на 26 май 2019г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Ардино, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, обективирани в Приложение № 1 към настоящото решение.

 

 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Ардино.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 29.04.2019 в 18:13 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения