Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Елмаз Йълмаз Юсуф1-284-ПВР/НС/07.11.2021
Халим Ниази Шакир1-285-ПВР/НС/07.11.2021
Самир Мустафа Мустафа1-286-ПВР/НС/07.11.2021
Себахтин Халибрям Халил1-287-ПВР/НС/07.11.2021
Гюнер Сабри Джелил1-288-ПВР/НС/07.11.2021
Фети Шабан Мурад1-289-ПВР/НС/07.11.2021
Азизе Местан Махмуд1-290-ПВР/НС/07.11.2021
Метин Байрям Мурад1-291-ПВР/НС/07.11.2021
Исмигюл Мюмюн Реджеб1-292-ПВР/НС/07.11.2021
Ердоан Емин Мюмюн1-293-ПВР/НС/07.11.2021
Елфиде Бахри Исмаил1-294-ПВР/НС/07.11.2021
Рашид Адем Адем1-295-ПВР/НС/07.11.2021
Музафер Мехмед Ферад1-296-ПВР/НС/07.11.2021
Наргюл Мустафа Али1-297-ПВР/НС/07.11.2021
Семра Реджеб Сали1-298-ПВР/НС/07.11.2021
Рашид Рамадан Рамадан1-299-ПВР/НС/07.11.2021
Айтен Лятиф Мурад1-300-ПВР/НС/07.11.2021
Нурай Юсеин Мустафа1-301-ПВР/НС/07.11.2021
Асия Али Рамадан1-302-ПВР/НС/07.11.2021
Серхан Салимехмед Шабан1-303-ПВР/НС/07.11.2021
Гюрай Гюнай Азис1-304-ПВР/НС/07.11.2021
Махмуд Рамадан Рамадан1-305-ПВР/НС/07.11.2021
Айбар Мехмед Апти1-306-ПВР/НС/07.11.2021
Сунай Реджеб Шабан1-307-ПВР/НС/07.11.2021
Бекир Халил Бекирефенди1-308-ПВР/НС/07.11.2021
Ерджан Феим Рамадан1-309-ПВР/НС/07.11.2021
Джелил Байрам Мехмедали1-310-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Джевджет Мехмед1-311-ПВР/НС/07.11.2021
Фахри Халил Мустафа1-312-ПВР/НС/07.11.2021
Юркюш Мехмет Рамадан1-313-ПВР/НС/07.11.2021
Джемиле Айтен Ибрям1-314-ПВР/НС/07.11.2021
Нурджан Хасан Юсуф1-315-ПВР/НС/07.11.2021
Апти Неджиб Шакир1-316-ПВР/НС/07.11.2021
Метин Мюмюн Фейзи1-317-ПВР/НС/07.11.2021
Енвер Емин Ибрям1-318-ПВР/НС/07.11.2021
Гюлджан Ахмедова Садулова1-319-ПВР/НС/07.11.2021
СНЕЖКА РУМЕНОВА КАРААСЕНОВА1-1-ПВР/НС/07.11.2021
ЛИЛЯНА ЗАФИРОВА БОСТАНДЖИЕВА1-2-ПВР/НС/07.11.2021
МИЛКО НАСКОВ АСЕНОВ1-3-ПВР/НС/07.11.2021
СЕВДА АРГИРОВА КЮЧУКОВА1-4-ПВР/НС/07.11.2021
ЗОЯ АСЕНОВА ИВАНОВА1-5-ПВР/НС/07.11.2021
АСЕН МИТКОВ КАРАИВАНОВ1-6-ПВР/НС/07.11.2021
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ ЧАУШЕВ1-7-ПВР/НС/07.11.2021
МУСТАФА ЮМЕР ЮМЕР1-8-ПВР/НС/07.11.2021
АЛБЕНА ТЕНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА1-9-ПВР/НС/07.11.2021
ДИНКО ЕНЧЕВ СТАМОВ1-10-ПВР/НС/07.11.2021
ВАЛЕНТИНА САШЕВА ПАВЛОВА1-11-ПВР/НС/07.11.2021
ДОБРИНКА САВОВА БАШЕВА1-12-ПВР/НС/07.11.2021
ХРИСТО АСЕНОВ ХРИСТОВ1-13-ПВР/НС/07.11.2021
АЛЕКСАНДРА ВЕНЦИСЛАВОВА КАРАБАШЕВА1-14-ПВР/НС/07.11.2021
ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИЛЕВА1-15-ПВР/НС/07.11.2021
ВЕРОНИКА ЛЮДМИЛОВА ПЕНЧЕВА1-16-ПВР/НС/07.11.2021
АЛИ ХАЛИБРЯМ ХАЛИБРЯМ1-17-ПВР/НС/07.11.2021
ТУНДЖАЙ МЕХМЕТ ХАСАН1-18-ПВР/НС/07.11.2021
ИЛЯС ХЮСЕИН ХАСАН1-19-ПВР/НС/07.11.2021
ПЕДРИЕ ХАЛИБРЯМ ОСМАН1-20-ПВР/НС/07.11.2021
АКИФ НАЗИФ СЮЛЕЙМАН1-21-ПВР/НС/07.11.2021
СЕЛДЖАН ФИКРИ ИСМАИЛ1-22-ПВР/НС/07.11.2021
МУСТАФА МУСТАФА ИБРЯМ1-23-ПВР/НС/07.11.2021
ИСМАИЛ МЕХМЕД ЮСУФ1-24-ПВР/НС/07.11.2021
БАХТИЯР САЛИ МЮМЮН1-25-ПВР/НС/07.11.2021
АШКЪН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН1-26-ПВР/НС/07.11.2021
ШЮКРЮ ЮМЕР РЕДЖЕБ1-27-ПВР/НС/07.11.2021
Сание Сами Мехмедали1-28-ПВР/НС/07.11.2021
Айсун Тунджай Мустафа1-29-ПВР/НС/07.11.2021
Неджат Али Халил1-30-ПВР/НС/07.11.2021
Гьокхан Мехмед Сюлейман1-31-ПВР/НС/07.11.2021
Бейсим Али Варадлъ1-32-ПВР/НС/07.11.2021
Селехатин Мустафа Емурла1-33-ПВР/НС/07.11.2021
Бекир Фахри Мюмюн1-34-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Али Мехмед1-35-ПВР/НС/07.11.2021
Тефик Аптула Ахмед1-36-ПВР/НС/07.11.2021
Ерол Кязим Молламехмет1-37-ПВР/НС/07.11.2021
Джемил Нури Ахмед1-38-ПВР/НС/07.11.2021
Гьонюл Мехмед Юмер1-39-ПВР/НС/07.11.2021
Мерием Адем Местан1-40-ПВР/НС/07.11.2021
Самир Феим Тапъджъ1-41-ПВР/НС/07.11.2021
Емел Ерджанова Хасанова1-42-ПВР/НС/07.11.2021
Левент Юсеин Ахмед1-43-ПВР/НС/07.11.2021
Нури Хасан Ахмед1-44-ПВР/НС/07.11.2021
Снежана Каменова Узунова1-45-ПВР/НС/07.11.2021
Юри Атанасов Топалов1-46-ПВР/НС/07.11.2021
Гюлюстан Ахмед Хасан1-47-ПВР/НС/07.11.2021
Илияз Азис Хабиб1-48-ПВР/НС/07.11.2021
Петър Златев Каров1-49-ПВР/НС/07.11.2021
Симеон Димитров Колев1-50-ПВР/НС/07.11.2021
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ БАШЕВ1-51-ПВР/НС/07.11.2021
ДЖЕЙЛЯН ЮСЕИН ЮСЕИН1-52-ПВР/НС/07.11.2021
БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ1-53-ПВР/НС/07.11.2021
ХАЛИЛ ЕРДЖАН ХАСАН1-54-ПВР/НС/07.11.2021
ОРХАН ХАСАН ИБРЯМ1-55-ПВР/НС/07.11.2021
СЕМИХ ИСМАИЛ МЮМЮН1-56-ПВР/НС/07.11.2021
БАЙРАМ ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН1-57-ПВР/НС/07.11.2021
МЕХМЕД МЮМЮН ХАЛИЛ1-58-ПВР/НС/07.11.2021
ЗЕКЕРИЕ ХАСАН ЮСЕИН1-59-ПВР/НС/07.11.2021
МЕДЖНУН МУСТАФА ХАСАН1-60-ПВР/НС/07.11.2021
ФИКРЕТ АЛИ АЛИОСМАН1-61-ПВР/НС/07.11.2021
ЕМЕЛ ШЕМСЕДИН ЗЕКЕРИЯ1-62-ПВР/НС/07.11.2021
ЕРСИН ЗЕХНИ ЗЕКЕРИЕ1-63-ПВР/НС/07.11.2021
САБРИ САДЪК АПТУЛА1-64-ПВР/НС/07.11.2021
МОХАМЕД ИСМАИЛ ХАДЖИЮСЕИН1-65-ПВР/НС/07.11.2021
МЮМЮНАЛИ ХАЛИЛ ХАСАН1-66-ПВР/НС/07.11.2021
ВЕНЕЛИН ЦВЕТКОВ ДРАГАНОВ1-67-ПВР/НС/07.11.2021
КЕМАЛ МЕХМЕДОВ АЛИБАШЕВ1-68-ПВР/НС/07.11.2021
РАИФ АДЕМ ХАСАН1-69-ПВР/НС/07.11.2021
ЕРКУТ МОХАМЕД АПТУЛА1-70-ПВР/НС/07.11.2021
СЕВГИНАР ФЕИМ ИБРАХИМ1-71-ПВР/НС/07.11.2021
МУСТАФА ТАСИМ ХАЛИБРЯМ1-72-ПВР/НС/07.11.2021
РЕДЖЕБ МЕХМЕД АЛИ1-73-ПВР/НС/07.11.2021
МЕХМЕД МЮМЮН ХАСАН1-74-ПВР/НС/07.11.2021
ЗЕКЕРИЕ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД1-75-ПВР/НС/07.11.2021
СЕВГИНАР ЮСЕИН ШАКИР1-76-ПВР/НС/07.11.2021
Мирем Мехмед Сали1-77-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Неджайтин Мехмед1-78-ПВР/НС/07.11.2021
Румен Красимиров Борисов1-79-ПВР/НС/07.11.2021
Нурхан Петков Петков1-80-ПВР/НС/07.11.2021
Мерлин Неджатин Идриз1-81-ПВР/НС/07.11.2021
Гюнер Фами Салиф1-82-ПВР/НС/07.11.2021
ШЕФКЕД АРИФ ШЕФКЕД1-83-ПВР/НС/07.11.2021
Фами Алейтин Салиф1-84-ПВР/НС/07.11.2021
Теодора Иванова Добрева1-85-ПВР/НС/07.11.2021
Иван Гогов Добрев1-86-ПВР/НС/07.11.2021
Атилай Шенол Апти1-87-ПВР/НС/07.11.2021
Айсер Сабри Реджеб1-88-ПВР/НС/07.11.2021
Неджатин Фахри Идриз1-89-ПВР/НС/07.11.2021
Сабри Мюмюн Мустафа1-90-ПВР/НС/07.11.2021
Димитрина Тодорова Корудова1-91-ПВР/НС/07.11.2021
Марин Колев Чалъков1-92-ПВР/НС/07.11.2021
Ганиме Мехмед Мехмед1-93-ПВР/НС/07.11.2021
Анша Руфат Шефкет1-94-ПВР/НС/07.11.2021
Рафет Ахмед Исмаил1-95-ПВР/НС/07.11.2021
Север Бахтияр Мурад1-96-ПВР/НС/07.11.2021
Фериха Изет Хасан1-97-ПВР/НС/07.11.2021
Емине Зия Салиф1-98-ПВР/НС/07.11.2021
Хюля Ердинч Мюмюн-Мурад1-99-ПВР/НС/07.11.2021
Исмаил Ферах Исмаил1-100-ПВР/НС/07.11.2021
Халиме Йълмаз Хюсмен1-101-ПВР/НС/07.11.2021
Арзу Реджеб Халил1-102-ПВР/НС/07.11.2021
Шенай Кадир Сюлейман1-103-ПВР/НС/07.11.2021
Несрин Ахмед Ибрям1-104-ПВР/НС/07.11.2021
Ергюл Ерджеб Аптула1-105-ПВР/НС/07.11.2021
Халил Хасан Халил1-106-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Фикри Реджеб1-107-ПВР/НС/07.11.2021
Биназ Сали Мехмед1-108-ПВР/НС/07.11.2021
Вилдан Исмаил Осман1-109-ПВР/НС/07.11.2021
Селяитин Садула Осман1-110-ПВР/НС/07.11.2021
Айгюл Дурмуш Янък1-111-ПВР/НС/07.11.2021
Дургадън Расим Мюмюн1-112-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Фахри Емин1-113-ПВР/НС/07.11.2021
Гюллю Ерхан Есад1-114-ПВР/НС/07.11.2021
Нурджан Юсеин Есад1-115-ПВР/НС/07.11.2021
Абдулла Зинал Аптула1-116-ПВР/НС/07.11.2021
Баръш Недим Мехмед1-117-ПВР/НС/07.11.2021
Емин Юксел Халил1-118-ПВР/НС/07.11.2021
Гюлсевер Гюрсел Юмер1-119-ПВР/НС/07.11.2021
Филиз Нурай Мюмюн1-120-ПВР/НС/07.11.2021
Нехиме Басри Хасан1-121-ПВР/НС/07.11.2021
Гюлнар Сали Алиосман1-122-ПВР/НС/07.11.2021
Сезер Себахтин Дурмуш1-123-ПВР/НС/07.11.2021
Енгин Фейзи Идриз1-124-ПВР/НС/07.11.2021
Елван Халил Рамадан1-125-ПВР/НС/07.11.2021
Фахрие Халил Халим1-126-ПВР/НС/07.11.2021
Сезер Сезгин Мехмед1-127-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Месут Емин1-128-ПВР/НС/07.11.2021
Емре Нихат Али1-129-ПВР/НС/07.11.2021
Зинеб Сеид Исмаил1-130-ПВР/НС/07.11.2021
Фериде Руфат Мурад1-131-ПВР/НС/07.11.2021
Зайде Басри Джамбаз1-132-ПВР/НС/07.11.2021
Ахмед Сюлейман Етем1-133-ПВР/НС/07.11.2021
Нефизе Хабиб Сали1-134-ПВР/НС/07.11.2021
Лилия Атанасова Младенова1-135-ПВР/НС/07.11.2021
Зюлкер Юсеин Юмер1-136-ПВР/НС/07.11.2021
Дженгиз Сунай Шабан1-137-ПВР/НС/07.11.2021
Фаик Ибрям Халибрям1-138-ПВР/НС/07.11.2021
Емине Сали Юсеин1-139-ПВР/НС/07.11.2021
Исмаил Халибрям Ахмед1-140-ПВР/НС/07.11.2021
Сабри Осман Али1-141-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Джелалов Джемалов1-142-ПВР/НС/07.11.2021
Бертин Халилов Мустафов1-143-ПВР/НС/07.11.2021
Рамадан Юсеин Юсеин1-144-ПВР/НС/07.11.2021
Басри Хасан Аптула1-145-ПВР/НС/07.11.2021
Джеврет Мехмед Бекир1-146-ПВР/НС/07.11.2021
Сание Расим Адем1-147-ПВР/НС/07.11.2021
Назиле Рашкова Емин1-148-ПВР/НС/07.11.2021
Седат Наим Али1-149-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Кадир Шакир1-150-ПВР/НС/07.11.2021
Семра Бахтияр Озан1-151-ПВР/НС/07.11.2021
Ахмед Шефкет Нури1-152-ПВР/НС/07.11.2021
Христо Асенов Маринов1-153-ПВР/НС/07.11.2021
Шенай Хикмет Дурмуш1-154-ПВР/НС/07.11.2021
Зелиха Фахретин Реджеб1-155-ПВР/НС/07.11.2021
Айхан Нуршитин Мюмюн1-156-ПВР/НС/07.11.2021
Мустафа Байрям Муса1-157-ПВР/НС/07.11.2021
Синан Ахмед Мехмед1-158-ПВР/НС/07.11.2021
Рукие Басри Вели1-159-ПВР/НС/07.11.2021
Мустафа Яшар Мюмюн1-160-ПВР/НС/07.11.2021
Шенол Мюмюнали Махмуд1-161-ПВР/НС/07.11.2021
Орбай Ахмед Дурмушали1-162-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Мюмюнали Юзеир1-163-ПВР/НС/07.11.2021
Сюлейман Сабри Садула1-164-ПВР/НС/07.11.2021
Сюлейман Мустафа Сюлейман1-165-ПВР/НС/07.11.2021
Мурад Селятин Мурад1-166-ПВР/НС/07.11.2021
Назифе Садула Реджеб1-167-ПВР/НС/07.11.2021
Юзал Неджатин Рамадан1-168-ПВР/НС/07.11.2021
Беркант Билент Бехчет1-169-ПВР/НС/07.11.2021
Юзеир Тефик Мурад1-170-ПВР/НС/07.11.2021
Селями Моарем Кадир1-171-ПВР/НС/07.11.2021
Шенол Кадир Вели1-172-ПВР/НС/07.11.2021
Сали Авни Хамза1-173-ПВР/НС/07.11.2021
Сезгин Рашид Мустафа1-174-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Юсни Садула1-175-ПВР/НС/07.11.2021
Хасан Юсеин Салим1-176-ПВР/НС/07.11.2021
Незает Емин Мехмедали1-177-ПВР/НС/07.11.2021
Гюлхан Мусин Шаиб1-178-ПВР/НС/07.11.2021
Мехмед Нури Сеид1-179-ПВР/НС/07.11.2021
Ахмед Юмер Тахир1-180-ПВР/НС/07.11.2021
Сезгин Исмаил Хабил1-181-ПВР/НС/07.11.2021
Хасан Алиосман Юсеин1-182-ПВР/НС/07.11.2021
Неждет Тасим Ибрям1-183-ПВР/НС/07.11.2021
Бекир Яхия Акиф1-184-ПВР/НС/07.11.2021
Раиф Мустафа Ферхад1-185-ПВР/НС/07.11.2021
Осман Хасан Хасан1-186-ПВР/НС/07.11.2021
Ерджан Али Мехмед1-187-ПВР/НС/07.11.2021
Али Изет Али1-188-ПВР/НС/07.11.2021
Нефизе Селями Мехмедали1-189-ПВР/НС/07.11.2021
Нурсел Юксел Аптинеби1-190-ПВР/НС/07.11.2021
Мергюл Мехмедемин Бейсим1-191-ПВР/НС/07.11.2021
Хабил Айхан Апти1-192-ПВР/НС/07.11.2021
Сабахтин Акиф Мехмед1-193-ПВР/НС/07.11.2021
Рамадан Сейфитин Махмуд1-194-ПВР/НС/07.11.2021
Осман Халил Емин1-195-ПВР/НС/07.11.2021
Юксел Мехмед Халил1-196-ПВР/НС/07.11.2021
Нарин Ниазиева Иса1-197-ПВР/НС/07.11.2021
Адем Байрямали Мурад1-198-ПВР/НС/07.11.2021
Севгюл Неждетова Ибрям1-199-ПВР/НС/07.11.2021
Ашкън Рамадан Юмер1-200-ПВР/НС/07.11.2021
Феим Тефик Джебир1-201-ПВР/НС/07.11.2021
Юсеин Рамадан Дургуд1-202-ПВР/НС/07.11.2021
Бенер Шабан Осман1-203-ПВР/НС/07.11.2021
Феим Алиосман Камбер1-204-ПВР/НС/07.11.2021
Юджел Себахтин Шакир1-205-ПВР/НС/07.11.2021
Ширин Раим Расим1-206-ПВР/НС/07.11.2021
Минта Наим Изет-Ибрям1-207-ПВР/НС/07.11.2021
Юмер Бекир Халим1-208-ПВР/НС/07.11.2021
Себахтин Юсеин Дурмуш1-209-ПВР/НС/07.11.2021
Рафет Ахмед Али1-210-ПВР/НС/07.11.2021
Хюрю Хасан Мехмедали1-211-ПВР/НС/07.11.2021
Синем Севгин Кадир1-212-ПВР/НС/07.11.2021
Билян Силянов Мартинов1-213-ПВР/НС/07.11.2021
Касим Ерхан Касим1-214-ПВР/НС/07.11.2021
Небат Емин Хайрула1-215-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Ибрахим Ибрям1-216-ПВР/НС/07.11.2021
Емурла Хасан Ахмед1-217-ПВР/НС/07.11.2021
Селиме Садула Муса1-218-ПВР/НС/07.11.2021
Ердоан Рамадан Сали1-219-ПВР/НС/07.11.2021
Билял Мюмюн Мехмед1-220-ПВР/НС/07.11.2021
Ибрям Местан Мюмюн1-221-ПВР/НС/07.11.2021
Шефки Апти Апти1-222-ПВР/НС/07.11.2021
Рамадан Сали Муса1-223-ПВР/НС/07.11.2021
Халибрам Зеид Насуф1-224-ПВР/НС/07.11.2021
Айдън Шукри Ахмед1-225-ПВР/НС/07.11.2021
Орлин Николов Огнянов1-226-ПВР/НС/07.11.2021
Фикрет Ферад Апти1-227-ПВР/НС/07.11.2021
Ахмед Садула Ферад1-228-ПВР/НС/07.11.2021
Ниязи Шабан Мюмюн1-229-ПВР/НС/07.11.2021
Зейнеб Сефер Мюмюн1-230-ПВР/НС/07.11.2021
Хасан Мехмед Ахмед1-231-ПВР/НС/07.11.2021
Симеон Славчев Чаушев1-232-ПВР/НС/07.11.2021
Дженгиз Вилдан Фаик1-233-ПВР/НС/07.11.2021
Сание Хамза Халил1-234-ПВР/НС/07.11.2021
Севгинар Мухарем Мехмед1-235-ПВР/НС/07.11.2021
Емине Шабан Местан1-236-ПВР/НС/07.11.2021
Хасан Мустафа Садула1-237-ПВР/НС/07.11.2021
Евелин Хариев Иванов1-238-ПВР/НС/07.11.2021
Серкан Кадир Мехмед1-239-ПВР/НС/07.11.2021
Ибрахим Шукри Юмер1-240-ПВР/НС/07.11.2021
Моника Хикмет Осман1-241-ПВР/НС/07.11.2021
Ерол Есад Тахир1-242-ПВР/НС/07.11.2021
Бирхан Хикмед Сюлейман1-243-ПВР/НС/07.11.2021
Билял Иса Ахмед1-244-ПВР/НС/07.11.2021
Мюмюн Мехмед Ибрахим1-245-ПВР/НС/07.11.2021
Апти Миман Юмер1-246-ПВР/НС/07.11.2021
ЕРГЮН РЕДЖЕБ САДУЛЛА1-247-ПВР/НС/07.11.2021
Орхан Хасан Юсеин1-248-ПВР/НС/07.11.2021
Рамадан Юмер Мюмюн1-249-ПВР/НС/07.11.2021
Халил Мустафа Бекир1-250-ПВР/НС/07.11.2021
Садък Юмер Юмер1-251-ПВР/НС/07.11.2021
Бахри Халил Хасан1-252-ПВР/НС/07.11.2021
Айхан Хашим Хасан1-253-ПВР/НС/07.11.2021
Шенол Тургай Сали1-254-ПВР/НС/07.11.2021
Юзеир Мехмед Юсуф1-255-ПВР/НС/07.11.2021
ТУНДЖАЙ МУХИТТИН МЕХМЕД1-256-ПВР/НС/07.11.2021
Айше Сабри Мехмед1-257-ПВР/НС/07.11.2021
Аптикадир Апти Ахмед1-258-ПВР/НС/07.11.2021
Неджми Расим Юмер1-259-ПВР/НС/07.11.2021
Еркан Ерол Юсеин1-260-ПВР/НС/07.11.2021
Хатидже Юмер Емин1-261-ПВР/НС/07.11.2021
Ерсой Ерол Юсеин1-262-ПВР/НС/07.11.2021
Кемал Али Хаджимехмед1-263-ПВР/НС/07.11.2021
Ферхат Севгюн Налбант1-264-ПВР/НС/07.11.2021
Айнур Юмер Мустафа1-265-ПВР/НС/07.11.2021
Бейхан Хашим Али1-266-ПВР/НС/07.11.2021
Аптула Мустафа Али1-267-ПВР/НС/07.11.2021
Севгюл Садула Гюлюстан1-268-ПВР/НС/07.11.2021
Джелал Джемал Ахмед1-269-ПВР/НС/07.11.2021
Мустафа Мехмед Мустафа1-270-ПВР/НС/07.11.2021
Шенай Мюмюн Сюлейман1-271-ПВР/НС/07.11.2021
Есад Салиф Мехмедали1-272-ПВР/НС/07.11.2021
Али Хасан Осман1-273-ПВР/НС/07.11.2021
Мустафа Тахир Джафер1-274-ПВР/НС/07.11.2021
Зекерие Адем Махмуд1-275-ПВР/НС/07.11.2021
Сезгин Шуаиб Халит1-276-ПВР/НС/07.11.2021
Али Юмер Али1-277-ПВР/НС/07.11.2021
Сунай Себахтин Мехмед1-278-ПВР/НС/07.11.2021
Нагехан Мустафа Сюлейман1-279-ПВР/НС/07.11.2021
Хасан Раиф Садък1-280-ПВР/НС/07.11.2021
Ведиха Мохамед Шабан1-281-ПВР/НС/07.11.2021
Али Мехмед Осман1-282-ПВР/НС/07.11.2021
Кемал Октай Осман1-283-ПВР/НС/07.11.2021
Фитнат Нурдинова Нурдинова1-320-ПВР/НС/10.11.2021
Халиме Рамаданова Юмерова1-321-ПВР/НС/10.11.2021
Хайрие Неджмиева Терзи1-322-ПВР/НС/10.11.2021
ЕМИНЕ БЕСИМОВА ДОРМУШЕВА1-323-ПВР/НС/10.11.2021
Хакиме Сейфиева Дурмушева1-324-ПВР/НС/10.11.2021
Баяр Мехмед Хасан1-325-ПВР/НС/10.11.2021
Хайрие Нуриева Халидова1-326-ПВР/НС/10.11.2021
Несрин Касим Юсеинова1-327-ПВР/НС/10.11.2021
Джеврие Хайрулах Халил1-328-ПВР/НС/10.11.2021
Сами Мюмюн Емин1-329-ПВР/НС/10.11.2021
Юзджан Рафет Мехмед1-330-ПВР/НС/10.11.2021
Хайрие Сали Юсеин1-331-ПВР/НС/10.11.2021
Фердане Джемил Махмуд1-332-ПВР/НС/10.11.2021
Али Шабан Рамадан1-333-ПВР/НС/10.11.2021
Мехмед Исмаил Мемиш1-334-ПВР/НС/10.11.2021
Рейхан Реджеб Шабан1-335-ПВР/НС/10.11.2021
Гюлбахар Зюлкефова Ахмедова1-336-ПВР/НС/10.11.2021
Хафизе Ибрям Мурад1-337-ПВР/НС/10.11.2021
Азис Азис Хусни1-338-ПВР/НС/10.11.2021
КАДИР АЗИЗ МОЛЛА1-339-ПВР/НС/10.11.2021
Кязим Мюмюн Мюмюн1-340-ПВР/НС/10.11.2021
Неждет Ахмед Мюмюн1-341-ПВР/НС/10.11.2021
Мелиха Мехмед Челеби1-342-ПВР/НС/10.11.2021
Георги Недков Узунов1-343-ПВР/НС/10.11.2021
Митко Карамфилов Хаджиев1-344-ПВР/НС/10.11.2021
Сюлейман Рамадан Сюлейман1-345-ПВР/НС/10.11.2021
Енвер Расим Тахир1-346-ПВР/НС/10.11.2021
Рушен Шерифов Саралиев1-347-ПВР/НС/10.11.2021
Иляз Мустафа Халил1-348-ПВР/НС/10.11.2021
САМИ МЕХМЕД АХМЕД1-349-ПВР/НС/10.11.2021
Сенай Фахри Ахмед1-350-ПВР/НС/10.11.2021
Гюлбие Фаик Ферад1-351-ПВР/НС/10.11.2021
Елза Хубенова Ставрева1-352-ПВР/НС/10.11.2021
Хубавена Николова Хаджикулова1-353-ПВР/НС/10.11.2021
Назлъ Бахри Юзеирова1-354-ПВР/НС/10.11.2021
Сали Мюмюн Сали1-355-ПВР/НС/10.11.2021
Емин Салиев Неджибов1-356-ПВР/НС/10.11.2021
Костадин Трендафилов Филипов1-357-ПВР/НС/10.11.2021
Милко Младенов Борисов1-358-ПВР/НС/10.11.2021
ДЖАФЕТ АДЕМ ЯКУБПАША1-359-ПВР/НС/10.11.2021
Кристиян Красенов Христов1-360-ПВР/НС/10.11.2021
Асиле Бекир Юсуф1-361-ПВР/НС/10.11.2021
Ресме Ахмедова Солакчиева1-362-ПВР/НС/10.11.2021
Шенай Мюмюн Шакир1-363-ПВР/НС/10.11.2021
Турхан Яшар Мюмюн1-364-ПВР/НС/10.11.2021
АБДУРАХМАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН1-365-ПВР/НС/10.11.2021
ШЕВКЕД САЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН1-366-ПВР/НС/10.11.2021
РАХМИ ХАЛИМ САЛИ1-367-ПВР/НС/10.11.2021
Рашид Бекир Мурад1-368-ПВР/НС/10.11.2021
Мелиха Ризова Мурадова1-369-ПВР/НС/10.11.2021
Илиян Витанов Раданов1-370-ПВР/НС/10.11.2021
Фахрие Ахмед Юзеир1-371-ПВР/НС/10.11.2021
Севинч Мехмед Чауш1-372-ПВР/НС/10.11.2021
Сабри Халибрям Ахмед1-373-ПВР/НС/10.11.2021
Дуйгу Еркан Бекир1-374-ПВР/НС/10.11.2021
ИСМАИЛ ШЮКРЮ ОСМАН1-423-ПВР/НС/11.11.2021
ФИКРИ ШЕФКЕД МЕХМЕД1-424-ПВР/НС/11.11.2021
ЮСЕИН БЕКИР ШЕРИФ1-425-ПВР/НС/11.11.2021
САБРИЕ МУСТАФА АРИФ1-426-ПВР/НС/11.11.2021
ФЕЙМИ ОСМАН РУФАТ1-427-ПВР/НС/11.11.2021
ФЕИМ АХМЕД ХАЛИЛ1-428-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД ИБРЯМ МЕХМЕД1-429-ПВР/НС/11.11.2021
ЮСЕИН ШЮКРЮ ХАСАН1-430-ПВР/НС/11.11.2021
БИЛГИН АДИЛ ХАЛИМ1-431-ПВР/НС/11.11.2021
ЮСЕИН ХАСАН АЗИС1-432-ПВР/НС/11.11.2021
МОХАМЕД МОХАМЕД КАРАГЬОЗ1-433-ПВР/НС/11.11.2021
ФИКРИЕ ХАШИМ МЕХМЕД1-434-ПВР/НС/11.11.2021
ТАХСИН РАСИМ АЛИХОДЖА1-435-ПВР/НС/11.11.2021
КАДРИЕ МЕХМЕД СОФТА1-436-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД ЮСУФ ЕЮБ1-437-ПВР/НС/11.11.2021
МЕТИН РЕМЗИ ЮСЕИН1-438-ПВР/НС/11.11.2021
ЛЮТФИ РАИФ МУСТАФА1-439-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ХАСАН ЮМЕР1-440-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ХЪЛМИ МЕХМЕД1-441-ПВР/НС/11.11.2021
СЕРДЖАН СЕЛЯХТИН ОСМАН1-442-ПВР/НС/11.11.2021
АХМЕД АХМЕД БАЙРАМ1-443-ПВР/НС/11.11.2021
ЕСРА ДЖЕМИЛ ДУРМУШ1-444-ПВР/НС/11.11.2021
ОСМАН ИБРЯМ АХМЕД1-445-ПВР/НС/11.11.2021
САЛИМ ШАКИР МЕХМЕД1-446-ПВР/НС/11.11.2021
ХАЛИЛИБРАХИМ АЛИ ГЕНЧ1-447-ПВР/НС/11.11.2021
АЙХАН НАЗМИ МЕХМЕД1-448-ПВР/НС/11.11.2021
СЕВГИН ЮСУФ МЕХМЕДАЛИ1-449-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ЗЕКЕРИЯ ХАМЗА1-450-ПВР/НС/11.11.2021
МУСА МЮМЮН ЮСУФ1-451-ПВР/НС/11.11.2021
ШЮКРЮ АХМЕД АФУЗ1-452-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ШАБАН САРЪМОЛЛА1-453-ПВР/НС/11.11.2021
МЮМЮН ИСМАИЛ ТОПАЛ1-454-ПВР/НС/11.11.2021
ШЕНОЛ МЕХМЕД МУСТАФА1-455-ПВР/НС/11.11.2021
СЕВГИН МЮМЮНАЛИ ШЕВКЕД1-456-ПВР/НС/11.11.2021
САМЕТ ХАСАН НАЗИФ1-457-ПВР/НС/11.11.2021
ОРХАН БАЙРЯМ ЮСЕИН1-458-ПВР/НС/11.11.2021
ШУКРИ МУСТАФА ДУРМУШ1-459-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД ОСМАН МУРАДОГЛУ1-460-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА РЕДЖЕБ ОСМАН1-461-ПВР/НС/11.11.2021
ФАХРИ МЮМЮН ЮСУФ1-462-ПВР/НС/11.11.2021
САБРИ АХМЕД МЕХМЕД1-463-ПВР/НС/11.11.2021
АЙЛИН МЮМЮН МЮМЮН1-464-ПВР/НС/11.11.2021
МЮМЮН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН1-465-ПВР/НС/11.11.2021
НУРШЕН РАСИМ МЕХМЕД1-466-ПВР/НС/11.11.2021
ХАЙРИЕ ТАСИМ БЕКИР1-467-ПВР/НС/11.11.2021
ГЮЛБИЕ ЕМИН ХАЛИЛ1-468-ПВР/НС/11.11.2021
СИНАН АХМЕД МЕСТАН1-469-ПВР/НС/11.11.2021
АХМЕД ФАРИЗ ЮСЕИН1-470-ПВР/НС/11.11.2021
ШЮКРЮ ХАСАН ХАСАН1-471-ПВР/НС/11.11.2021
ИСМАИЛ АХМЕД САЛИФ1-472-ПВР/НС/11.11.2021
КАДРИЕ КАДИР НУРИ1-473-ПВР/НС/11.11.2021
ЕМИН ШЕФКЕД АХМЕД1-474-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД АХМЕД МАХМУД1-475-ПВР/НС/11.11.2021
САМЕТ АХМЕД ТОПАЛ1-476-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД ЮСЕИН САЛИМ1-477-ПВР/НС/11.11.2021
АДРИАН АЛЕКОВ ХАДЖИЕВ1-478-ПВР/НС/11.11.2021
ГАЛИНА РОСЕНОВА КАМЕНОВА1-479-ПВР/НС/11.11.2021
РАШКО КАМЕНОВ ЧОБАНОВ1-480-ПВР/НС/11.11.2021
АНГЕЛ АСЕНОВ ПАНДЪРОВ1-481-ПВР/НС/11.11.2021
СЕВДАЛИН АСЕНОВ ХАДЖИЕВ1-482-ПВР/НС/11.11.2021
АХМЕД ТАХИР ТОПАЛ1-483-ПВР/НС/11.11.2021
ВАЛЕНТИН БОЙКОВ МИНЧЕВ1-484-ПВР/НС/11.11.2021
МИРЧО ОГНЯНОВ ПАЛАЗОВ1-485-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА ХАСАН ЧОЛАК1-486-ПВР/НС/11.11.2021
ЮМЕР АХМЕД ЧАУШ1-487-ПВР/НС/11.11.2021
СЮЛЕЙМАН МУСТАФА КЕДИК1-488-ПВР/НС/11.11.2021
БОЯН ТОНЕВ АТАНАСОВ1-489-ПВР/НС/11.11.2021
ФИКРИ ХАЛИЛ ХАСАН1-490-ПВР/НС/11.11.2021
САМЕТ МЮМЮН АХМЕД1-491-ПВР/НС/11.11.2021
МЕХМЕД ЮМЕР БЕКИР1-492-ПВР/НС/11.11.2021
ХЪЛМИ МЕХМЕД ХАЛИЛ1-493-ПВР/НС/11.11.2021
ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА АЛИ1-494-ПВР/НС/11.11.2021
РАМАДАН АХМЕД КАЯЛЪ1-495-ПВР/НС/11.11.2021
АЙДЖАН МОХАМЕД ЧОЛАК1-496-ПВР/НС/11.11.2021
МУСТАФА МЕХМЕД ТОПАЛ1-497-ПВР/НС/11.11.2021
ЕРДЖАН ЮСЕИН ЮСЕИН1-498-ПВР/НС/11.11.2021
Лейля Бекир Чакър1-375-ПВР/НС/11.11.2021
Фаик Рамадан Хасан1-376-ПВР/НС/11.11.2021
Мустафа Назим Хаджиосман1-377-ПВР/НС/11.11.2021
Диана Станкова Севдалинова1-378-ПВР/НС/11.11.2021
Хюрдес Реджеб Садулла1-379-ПВР/НС/11.11.2021
Реджеб Ибрям Фейзула1-380-ПВР/НС/11.11.2021
Гюрджан Месут Салим1-381-ПВР/НС/11.11.2021
ЧАЛА НУРДЖАН АХМЕД1-382-ПВР/НС/11.11.2021
Месут Сеидахмед Ахмед1-383-ПВР/НС/11.11.2021
Анифе Юсуф Али1-384-ПВР/НС/11.11.2021
Мюмюн Селяетин Хасан1-385-ПВР/НС/11.11.2021
Ешреф Мюмюн Халил1-386-ПВР/НС/11.11.2021
Хъкмет Али Ахмед1-387-ПВР/НС/11.11.2021
Нурхан Иляз Сюлейман1-388-ПВР/НС/11.11.2021
Неждет Ахмед Юмер1-389-ПВР/НС/11.11.2021
Турхан Ибрям Ибрям1-390-ПВР/НС/11.11.2021
Кязим Хасан Мехмедали1-391-ПВР/НС/11.11.2021
Рамадан Шенол Алиосман1-392-ПВР/НС/11.11.2021
Динчер Саадеттин Фаитин1-393-ПВР/НС/11.11.2021
Сабахтин Яшар Хасан1-394-ПВР/НС/11.11.2021
Семра Фикрет Мехмед1-395-ПВР/НС/11.11.2021
Яшар Местан Емин1-396-ПВР/НС/11.11.2021
Сенем Субай Мустафа1-397-ПВР/НС/11.11.2021
Наджи Мустафа Юсеин1-398-ПВР/НС/11.11.2021
Айхан Тахиров Алиев1-399-ПВР/НС/11.11.2021
Баръш Мехмед Мустафа1-400-ПВР/НС/11.11.2021
Ерджан Реджеб Хасан1-401-ПВР/НС/11.11.2021
Реджеб Рамадан Шакир1-402-ПВР/НС/11.11.2021
Мохамед Бекир Сюлейман1-403-ПВР/НС/11.11.2021
Зекие Метин Мехмед1-404-ПВР/НС/11.11.2021
Фикри Халил Хасан1-405-ПВР/НС/11.11.2021
Есра Нурхан Хасан1-406-ПВР/НС/11.11.2021
Шабан Юсуф Мюмюн1-407-ПВР/НС/11.11.2021
Хасан Мюмюнали Мехмед1-408-ПВР/НС/11.11.2021
Силвана Цветанова Халил1-409-ПВР/НС/11.11.2021
Юсуф Хасан Мустафа1-410-ПВР/НС/11.11.2021
Назми Назим Юмер1-411-ПВР/НС/11.11.2021
Фикрет Аптула Осман1-412-ПВР/НС/11.11.2021
Фикри Осман Мехмед1-413-ПВР/НС/11.11.2021
Хъкмет Хасансабри Мюмюн1-414-ПВР/НС/11.11.2021
Гюрчай Али Алиосман1-415-ПВР/НС/11.11.2021
Шукри Шукри Ахмед1-416-ПВР/НС/11.11.2021
Танер Мюмюн Емин1-417-ПВР/НС/11.11.2021
Митат Мехмед Рюстем1-418-ПВР/НС/11.11.2021
Мердун Мустафа Мустафов1-419-ПВР/НС/11.11.2021
Есин Ерол Мехмед1-420-ПВР/НС/11.11.2021
Музафер Исмаил Ахмед1-421-ПВР/НС/11.11.2021
Самир Исмет Мехмедали1-422-ПВР/НС/11.11.2021
Синан Сабахтин Ахмед1-503-ПВР/НС/12.11.2021
Юзджан Аптурахман Юсуф1-504-ПВР/НС/12.11.2021
Емин Джезми Емин1-505-ПВР/НС/12.11.2021
Джемил Шабан Мехмед1-506-ПВР/НС/12.11.2021
Джемил Махмуд Юсеин1-507-ПВР/НС/12.11.2021
Али Мюмюн Хасан1-499-ПВР/НС/12.11.2021
МАХМУТ МЕХМЕТ ЮСЕИН1-500-ПВР/НС/12.11.2021
Есра Айхан Юсуф1-501-ПВР/НС/12.11.2021
Ерхан Хасан Сали1-502-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения