Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 58-ПВР/НС
Кърджали, 19.10.2021

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатния образец на бюлетините за гласуване в изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Девети изборен район – Кърджалийски, както и тиража на бюлетините.

В РИК – Кърджали е постъпило писмо от ЦИК с техен изходящ № ПВР/НС/15-22/15.10.21 г. и наш Вх. № 96-ПВР/НС /16.10.2021 г., относно одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Девети изборен район- Кърджалийски и одобряване на тиража на бюлетините за района.

            Със свое Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. Централната избирателна комисия е определила реда и контрола при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Съгласно т. 5 незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини, РИК следва да проведе заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за съответния вид избор като се разпечата и върху него се подпишат присъстващите членове и изписват имената си саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината. Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис. Съобразно т. 6 едновременно с одобряване на предпечатните образци на бюлетините следва да одобри и тиража им. Одобреният образец на бюлетината за съответния вид избор, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК, се прилага към протокола от заседанието.

           След като членовете на РИК  разгледаха графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. г. в Девети изборен район – Кърджалийски и се запознаха с броя на посочения тираж за отпечатване на бюлетините, Районната избирателна комисия установи, че посоченото в електронната система на адрес https://pe.demax.bg/, e в съответствие с Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

        Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 , във вр с чл. 261, ал. 1 и ал. 3, чл.325, ал.1 и ал.3 от ИК, Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 2020 г. и Решение № № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И :

 1. ОДОБРЯВА ПРЕДПЕЧАТНИЯ ОБРАЗЕЦ на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. в Девети изборен район Кърджалийски. От лявата страна на бюлетината са изписани наименованията на 23 (двадесет и три) партии, коалиции и инициативни комитети, предложили кандидатски листи, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за  президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. на територията на МИР 09 – Кърджали. В средата на бюлетината се отпечатват 23 (двадесет и три) квадратчета за поставяне на знак „Х“ или „V“, в които са изписани поредните номера на регистрираните кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на 14 ноември 2021 г., както и добавено 24 /двадесет и четвърто/ квадратче с изписан текст след него „Не подкрепям никого“. От дясната страна на бюлетината са изписани наименованията на 23 /двадесет и три/ кандидатски листи, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г.
 2.  ОДОБРЯВА тиража на бюлетините за отпечатване в размер на 270 000 броя в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. в Девети изборен район – Кърджалийски.
 1. ОДОБРЯВА ПРЕДПЕЧАТНИЯ ОБРАЗЕЦ на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Девети изборен район Кърджалийски. От лявата страна на бюлетината са изписани наименованията на 27 (двадесет и седем) партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на МИР 09 – Кърджали. От ляво на бюлетината се отпечатват 27 (двадесет и седем) квадратчета за поставяне на знак „Х“ или „V“, в които са изписани поредните номера на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., както и добавено 28 /двадесет и осмо/ квадратче с изписан текст след него „Не подкрепям никого“. От дясната страна на бюлетината се отпечатват кръгчета с номера от 101 до 110 за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за кандидат от кандидатската листа. Номерът, изписан в кръгчето означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа на партия или коалиция плюс 100.
 1. ОДОБРЯВА тиража на бюлетините за отпечатване в размер на 270 000 броя в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения