Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 54-ПВР/НС
Кърджали, 18.10.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс, кметът на община Черноочене е депозирал в РИК - Кърджали писмо с Изх. № 60-01-45/13.10.2021 г., с приложена документация по чл. 91, ал. 4 – 6 от ИК в хипотезата на непостигнато съгласие между участвалите партии и коалиции в консултациите за определяне съставите на СИК на територията на община Черноочене.

Преписката е заведена под № 70-ПВР/НС от 13.10.2021 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмени предложенията на партиите и коалициите за съставите на секционните избирателни комисии;
 2. Удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за образуване на коалиции;
 3. Пълномощни от представители на политически партии и  коалиции за участие в консултациите.
 4. Протокол от проведена консултация;
 5. Съобщението за провеждане на консултациите.

От приложения протокол за проведените консултации става ясно, че на 07.10.2021 г., в кабинета на кмета на общината не е постигнато съгласие между местните ръководства на политическите партии и коалиции относно съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.  Съгласно протокола на консултациите са участвали представители на КП „ГЕРБ- СДС“, КП „БСП за България“, ПП „ДПС“, КП „Демократична България – Обединение“. Не са присъствали представители на  ПП „Има такъв народ“ и КП „Изправи се! Мутри вън!“. В последствие на 11.10.2021 г., съгласно уговореното на консултациите, от ПП „Има такъв народ“, е постъпил списък-предложение за членове на СИК в община Черноочене. От страна на КП „Изправи се! Мутри вън!“ не са постъпили предложения за членове на СИК. Установява се, че не са постъпили предложения за общо 39 /тридесет и девет/ места в СИК, поради което РИК Кърджали следва с настоящото решение да разпредели незапълнените места за секции № 02, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 между останалите участвали в консултациите партии и изпратили допълнително предложения. Съгласно разпределението следва да се назначат допълнително членове, както следва:

 • КП „БСП за България“ – 6 члена общо, по един в секции № 12, 14, 16, 25, 35, 36;
 • КП „ГЕРБ-СДС“ – 10 члена общо, по един в секции № 02, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 37;
 • КП „Демократична България – обединение“ – 6 члена общо, по един в секции № 02, 11, 26, 31, 35, 38;
 • ПП „ИТН“ – 12 члена общо, по един в секции № 12, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 34, 38;
 • ПП „ДПС“ – 5 члена в секции № 11, 20, 24, 28, 31.

От ПП „ДПС“ е предоставен списък с резервни членове. РИК Кърджали ще назначи от тях допълнително разпределените за партията 5 места, по едно в секции № 11, 20, 24, 28, 31.

От ПП „ИТН“ е предоставен списък с 9 /девет/ резервни членове. РИК Кърджали ще назначи от тях допълнително разпределени 9 от 12 за партията , по едно в секции 12, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28 и 29. За останалите 3 /секции/ следва да бъдат направени допълнителни предложения.

Със Заповед № 730/21.09.2021 г. на основание чл. 8, ал. 2 от ИК, Кметът на община  е образувал 38 /тридесет и осем/  избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г., а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

След извършена проверка на наличната документация РИК Кърджали счита, че в настоящия случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, тоест Районната избирателна комисия следва да назначи СИК по направените предложения на партиите и коалициите, при непостигнато съгласие на консултациите при кмета на общината.

Комисията направи разпределение на съставите на СИК в община Черноочене, съобразявайки се с разпоредбите на Раздел IV на Изборния кодекс, както и със свое Решение № 17-ПВР/НС от 01.10.2021 г., касаещо определеният общ брой членове в СИК на територията на община Черноочене и разпределението на квотите, и полагащите се места в секционни ръководства за всяка партия.

С оглед изложеното, налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Черноочене, поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 91, ал. 12 от ИК, в срока по чл. 89, ал. 1 от ИК, и във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г., в Девети избирателен район Кърджалийски на територията на община Черноочене, съгласно поименния списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
 2. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение Таблица  2, неразделна част от настоящото решение.
 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Черноочене. 
 2. Указва на посочените долу партии да бъдат направени следните допълнителни предложения за назначаване на членове на СИК в община Черноочене:
  • КП „БСП за България“ – 6 члена общо, по един в секции № 12, 14, 16, 25, 35, 36;
  • КП „ГЕРБ-СДС“ – 10 члена общо, по един в секции № 02, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 37;
  • КП „Демократична България – обединение“ – 6 члена общо, по един в секции № 02, 11, 26, 31, 35, 38;
  • ПП „ИТН“ – 3 члена общо, по един в секции № 33, 34, 38.

   Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения