Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 51-ПВР/НС
Кърджали, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за Президент и вицепрезидент и за избори за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Крумовград е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 06.10.2021г. и като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  14 ноември  2021г.

Преписката е заведена под № 82/14.10.2021 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;
 2. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 3. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията; Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;
 4. Протоколи от консултациите;
 5. Копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му

Със Заповед № КО-810 от 21.09.2021г, издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, кметът на община Крумовград е образувал 77 /седемдесет и седем/ избирателни секции за произвеждане на изборите за Президент и вицепрезидент  и народни представители за Народно събрание на 14 ноември  2021 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение № 14-НС от 01.10.2021 г., РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград за произвеждане избори изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. както и разпределението по партии на секционните ръководства. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и Предложение с Изх.№ 37-00-60/14.10.2021 г. на кмета на община Крумовград и наш Вх. № 82ПВР/НС14.10.2021 г., Районна избирателна комисия – Кърджали

 

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за изборите за Президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации  обективирани в Приложение № 1 към настоящото решение.
 2. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Крумовград. 

Приложение: Таблица №1

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 14.10.2021 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения