Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 50-ПВР/НС
Кърджали, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за Президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кирково.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Кирково е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кирково, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 07.10.2021 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори на  14.11. 2021 г.

Преписката е заведена под  № 80/14.10.2021 г.ПВР/НС във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК .
 2. Протокол от проведените консултация.
 3. Копия от пълномощните на представителите на политическите партии и коалиции и удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решение за образуване на коалиция.
 4. Заверено копие от поканата до партиите и коалициите за участие в консултациите и начинът на оповестяването.
 5. Таблица с квоти по партии.
 6. Писмени предложенията на партиите и коалициите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Кирково са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кирково.

Със Заповед № РД-10-519/23.09.2021 г., издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Кирково е образувал 76 /седемдесет и шест/  избирателни секции за произвеждане на изборите за за  Президент и вицепрезидент на РБ и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г  така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение  №13  ПВР/НС от 01.10.2021 г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кирково за произвеждане избори за  Президент и вицепрезидент на РБ и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и Предложение с изх. № 96-00-493/14.10.2021 г. на кмета на община Кирково и наш Вх. № 80/14.10.2021 г.ПВР/НС на Районна избирателна комисия - Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за  Президент и вицепрезидент  и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г. в Девети избирателен район Кърджалийски на територията на община Кирково, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, обективирани в Приложение таблица №1 

       2.ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Кирково. 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения