Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР
Кърджали, 17.11.2021

ОТНОСНО: Писмо относно Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 13.11.2021 г. от районен прокурор Мерием Алиева.

В РИК Кърджали с Вх. № 384-ПВР/НС от 16.11.2021 г., е постъпило Постановление № 3307/2021 г. за отказ за образуване на досъдебно производство от 13.11.2021 г., издадено от Мерйем Алиева – командирован прокурор в Районна прокуратура – Кърджали, ведно с материалите по преписка № 3307/2021 г. по описа на РП – Кърджали. С оглед съдържанието на информацията в него същото следва да се приеме като сигнал по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, препратен за вземане на решение по компетентност от РИК Кърджали.

С постановлението е отказано образуването на досъдебно производство за престъпление от общ характер по преписка с № 11947р-21334/13.11.2021 г. по описа на РУ - Кърджали и е изпратено към РИК Кърджали с оглед преценка за налагане на административно наказание за нарушаване разпоредбите на Изборния кодекс.

Преписката касае извършена проверка по реда на ЗМВР за случай на унищожени агитационни материали, залепени на две спирки в с. Соколяне, общ. Кърджали. От данните по нея се установява, че Мехмед Али, живущ в същото село, на 13.11.2021 г., е скъсал залепените на спирките плакати, за което е направил признание в подписано обяснение от същата дата.

След запознаване с данните от посочените горе материали РИК Кърджали приема за установено следното:

Нормата на чл. 183, ал. 3 от ИК гласи, че агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

Съгласно чл. 183, ал. 5 от ИК е забранено унищожаването и заличаването им до края на изборния ден, когато са поставени по определеният горе ред.

Съгласно нормите на чл. 495 и чл. 496 от ИК, глобата, която се налага за извършено нарушение на разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 – 494 от ИК, каквото се обсъжда в настоящия случай, се налага от областния управител след решение на РИК Кърджали за съставяне на акт за установяване на административно нарушение от председателя на комисията.

Със Заповед № 1141/14.10.2021 г. на кмета на община Кърджали са определени местата за поставяне на агитационни материали на предизборната кампания на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети на територията на община Кърджали, като автобусните спирки, находящи се в с. Соколяне не са посочени в нея. В т. III от заповедта е посочено, че кметовете на кметства и кметските наместничества определят местата за поставяне на агитационните материали на територията на кметството, без училищата, сградите на кметствата и кметските наместничества.

В преписката е налична информация, че от кмета на с. Соколяне не е издавана заповед на основание чл. 183, ал. 3 от ИК, а спирките устно са определени като места за залепяне на агитационни материали. От член на РИК Кърджали е проведен телефонен разговор с кмета на селото и тази информация е потвърдена.

За съставомерността на нарушението по чл. 183, ал. 5 от ИК, е необходимо унищожените или заличените агитационни материали да са били поставени на места, определени от кмета на общината или населеното място по реда на ал. 3, чрез издаване на административен акт, който пък от своя страна следва да отговаря на разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Едно от основните изисквания е за формата на индивидуалния административен акт, уредено в чл. 59 от АПК. Съгласно неговата норма ИАА се издава с мотивирано решение, а  когато е в писмена форма да съдържа - наименование на органа, който го издава; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаване на акта; разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението; разпореждане относно разноските; пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва; дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му; когато органът е колективен, актът се подписва от председателя или от негов заместник.

Съгласно чл. 59, ал. 3 от АПК издаването на устни административни актове, както и административни актове, изразени чрез действия или бездейсвия е възможно, но само когато това е предвидето в закон.

В случая подобно разрешение не се съдържа в Изборния кодекс, поради което устното разпореждане на кмета на с. Соколяне за определяне спирките в селото като места за поставяне на агитационни материали следва в настоящия случай да бъде тълкувано като липса на такова, тоест нищожно.

Съгласно горното въпреки, че в преписката по сигнала се съдържат данни за установено действие по унищожаване на агитационни материали преди края на изборния ден, поради факта, че самите материали са поставени в нарушение на кодекса, то не се явява съставомерно на нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал. 3, във вр. с чл. 496, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс,

Районна избирателна комисия - Кърджали

 

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 5 от ИК от данните по сигнал с Вх. № 384-ПВР/НС от 16.11.2021 г. по описа на РИК Кърджали.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Заверено копие от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Кърджали.

 

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 17.11.2021 в 19:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения