Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 133-ПВР/НС
Кърджали, 12.11.2021

ОТНОСНО: Ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол, както и ред за връщане на формуляри от секционни протоколи и получаване на нови от СИК, съгласно Методическите указания за СИК при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

Съгласно Решение № 890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК, РИК следва с решение да определи начина на връщане от СИК на сгрешен при попълването протокол с резултатите от изборите и получаване на нов. В т. 3 на решението се сочи, че сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелсто се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм,  № 103-ПВР/кр от изборните книжа и № 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм, № 111-НС/кр от изборните книжа). Съгласно т. 6 СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определен с решение на РИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 91-ПВР/НС или Приложение № 92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

 

Съгласно Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., изменени с Решение № 882-ПВР/НС от 09 ноември 2021 г., в случаите, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протоколи от машинно гласуване, но не е гласуване с хартиени бюлетини, както и в случаите когато е преустановено машинно гласуване по чл. 269 от ИК и е гласувано с хартиени бюлетини, РИК следва да определи ред за връщане от СИК на формулярите от секционните протоколи и за получаване на нови формуляри в двете хипотези.

 

С оглед гореизложеното на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г. и Решение № 882-ПВР/НС от 09.11.2021 г. и Решение № 890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Девети изборен  район – Кърджалийски

 

 

РЕШИ:

 1. 1. При преброяване на бюлетините (за секциите с хартиени бюлетини) и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол, като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа и № 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм, № 111-НС/кр, е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.
 2. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК – приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа и № 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм, № 111-НС/кр от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.
 3. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм,  № 103-ПВР/кр от изборните книжа и № 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм, № 111-НС/кр от изборните книжа).
 4. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 5. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия.
 6. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с настоящото решение член на РИК, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 91-ПВР/НС или Приложение № 92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решението член на РИК предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

 1. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.
 2. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 3. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК.

Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на областната администрация по реда на т. 10.

 1. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК.
 2. Определя Петър Иванов Захариев и Наско Славчев Сапунджиев да подписват приемо-предавателен протокол – Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа и по т. 15 от настоящото решение.
 3. Формуляри от протоколи от Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м, Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм, както и формуляри от секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр се съхраняват в 7-те общини от област Кърджали.
 4. При уведомяване от СИК на РИК за случай, в който машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протоколи от машинно гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, РИК разпорежда предаване на СИК формуляри от Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр и вземане от СИК формулярите от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания.
 5. При уведомяване от СИК на РИК за случай, в който е преустановено машинно гласуване по чл. 269 от ИК и е гласувано с хартиени бюлетини, РИК незабавно разпорежда предаване на СИК формуляри от Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм и формуляри от секционни протоколи Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр и вземане формуляри от Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания. В тези случаи РИК взема решение за преминаване към хартиено гласуване.
 6. В случаите по т. 13 и т. 14 се подписва приемо-предавателен протокол, приложение към настоящото решение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:39 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения