Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 98
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване членовете на ПСИК в Девети изборен район – Кърджалийски в гр.Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

      В РИК – Кърджали е депозирано от Кмета на община Кърджали предлложение  за състав на подвижна секционна избирателна комисия в гр.Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

      Преписката е заведена под №122/13.10.2017г. във входящия регистър на РИК – Кърджали и съдържа:

      1.Писмено предложенията за състав на ПСИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование , партия/ коалиция, която ги предлага и телефон за връзка на хартиен и електронен носител;

      2.Предложение на партиите и коалициите да състав на ПСИК;

    3.Заверени от партиите  копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 2014г., представени на консултациите за определяне съставите на СИК на 16.02.2017г.

      4.Пълномощни на лицата, представени на консултациите за съставите на СИК на 16.02.2017г.

      Районната избирателна комисия  - Кърджали констатира, че консултациите при кмета на Община Кърджали са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на подвижната секционна избирателна комисия в гр.Кърджали.

   Със Заповед №295/08.03.2017г., кметът на община Кърджали е образувал 1/една/ секционна избирателна комисия в с адрес в гр.Кърджали, бул.”България” №41 за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., а така също  е утвърдил номерацията и адресът й. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

      С Решение №65/09.03.2017г. РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  ПСИК в гр.Кърджали в Девети изборен район  – Кърджалийски и е извършила разпределение на ръководните места и членовете на СИК за съответните политически партии и коалиции, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

      Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.2, във вр. с чл.92, ал.4 от ИК и  Решение №4184-НС/ 01.02.2017г. на ЦИК, РИК – Кърджали

РЕШИ:

      1.НАЗНАЧАВА подвижната секционна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски в гр.Кърджали, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно поименния списък – приложение 1 по т.1, неразделна част от настоящето решение.

       2.На назначените членове на ПСИК в Девети изборен район – Кърджалийски в гр.Кърджали да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

       Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения