Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 96
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване в Девети изборен район – Кърджалийски членовете на СИК в Дом за стари хора в гр.Крумовград и две ПСИК на територията на община Крумовград за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

     В РИК – Кърджали е депозирано от Кмета на община Крумовград предложение за състав на секционна избирателна комисия в Дом за стари хора – Крумовград, както и предложение за състав на две подвижни секционна избирателна комисия на територията на община Крумовград  за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

      Преписката е заведена под №121/13.10.2017г. във входящия регистър на РИК – Кърджали и съдържа:

      1.Протокол от проведени консултации и предложение за състав на СИК и ПСИК в община Крумовград;

      2.Писмено предложенията за състав на СИК и ПСИК от политическите партиите и коалициите;

      3.Копие на поканата за участие в консултациите и оповестяване на дата, часа и мястото на консултациите;

      4.Пълномощни и др. документи за легитимност на представителите на на политическите партии и коалиции, участвали в консултациите.

     Районната избирателна комисия  - Кърджали констатира, че консултациите при кмета на Община Крумовград са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Крумовград.

    Със Заповед №КО-187/02.03.2017г., кметът на община Крумовград е образувал 1/една/ секционна избирателна комисия в Дом за стари хора в гр.Крумовград за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., а така също  е утвърдил номерацията и адресът й. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

      Със Заповед №КО-204/10.03.2017г., кметът на община Крумовград е образувал 2 /две/ подвижни избирателни комисии на територията на община Крумовград с определени направления за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

       С Решение №60/09.03.2017г. РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  СИК в Дом за стари хора в гр.Крумовград в Девети изборен район  – Кърджалийски и е извършила разпределение на ръководните места и членовете на СИК за съответните политически партии и коалиции, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

     С Решение №80/10.03.2017г. РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  двете подвижни секционни избирателни комисии и е извършила разпределение на ръководните места за съответните политически партии и коалиции, в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

      Вземайки предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 във вр. с чл.89, ал.2  във вр. с чл.92, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №4182-НС /01.02.2017г. и Решение №4184 – НС/ 01.03.2017г., двете на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали, РИК – Кърджали

РЕШИ:

    1.НАЗНАЧАВА в Девети изборен район Кърджалийски секционна избирателна комисия в Дом за стари хора в гр.Крумовград за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно поименен  списък – приложение 1 по т.1, неразделна част от настоящето решение. На назначените членове на СИК да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

      2.НАЗНАЧАВА две подвижни избирателни секционни комисии в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград с обхват съгласно Решение №57/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно поименния списък – приложение 2 по т.2, неразделна част от настоящето решение. На назначените членове на двете ПСИК да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

       Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения