Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 179
Кърджали, 22.03.2017

ОТНОСНО: Първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „Обединение ДОСТ” за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

     В РИК 09 – Кърджали с вх.№8/22.03.2017г. на рег. за застъпниците е входирано Заявление за първоначална регистрация на застъпници в изборите за народни представители на 26 март 2017г. от КП”Обединение ДОСТ” представлявана от Лютви Ахмчед Местан чрез пълномощник Исмаил Ибрахим Кьосеюмер, с което се предлага да бъдат регистрирани  445/четиристотин четиридесет и пет/ застъпници на кандидатската листа. Към предложението са приложени следните документи: 1.Читири броя пълномощни; 2.Четиристотин четиридесет и пет броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници/Приложение 43 – НС/ по чл.3, ал.3 , чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във вр. с чл.118, ал.1, 2 и 3 от ИК;  3.Списък на лицата съдържащ имената и ЕГН на445/четиристотин четиридесет и пет/ застъпници и на технически носител в Excel формат.

    Извърши се проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване“ АД. Констатираха се 16/шестнадесет/ несъответствия.  Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК  за 429 /четиристотин двадесет и девет/ от   предложени застъпници   в   списъка за коректността на данните.

     Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.15 във връзка с чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, РИК - Кърджали

Р Е Ш И :

     1.Отказва да регистрира 16/шестнадесет/ застъпници, поради несъответствие, както следва: Хазим Сеид Мехмед, Айля Ремзи Юмер, Хасан Юмер Хасан, Фикри Мехмед Расим, Айше Фехим Бекир, Али Мустафа Мустафа, Фехим Рамадан Бекир, Юзджан Хикмет Кязъм, Юмер Реджеб Юсуф, Аптула АхмедХалил, Златка Иванова Дельова, Ертурул Фердун Халил, Метин Адем Халил, Каан МартиновХаралампиев, Апти Мюмюн Осман и Юмер Мустафа Юмер, който е  вписан два пъти в списъка.

    2.РЕГИСТРИРА   429 /четиристотин двадесет и девет/ застъпници на кандидатската листа на КП „Обединение ДОСТ” за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

    3.ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните застъпници.

    4.ПУБЛИКУВА на страницата на РИК 09 – Кърджали в публичния регистър регистрираните застъпници.

    Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 23.03.2017 в 22:16 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения