Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 157
Кърджали, 21.03.2017

ОТНОСНО: Първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 26 март 2017г. от ПП „Движение за права и свободи”.

     В РИК 09 – Кърджали с вх.№2/21.03.2017 г. на рег. за застъпниците е входирано Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 26 март 2017г. от ПП” Движение за права и свободи” представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез Изет Шабан – упълномощено лице, с което се предлага да бъдат регистрирани  34/тридесет и четири/ застъпници на кандидатската листа. Към предложението са приложени следните документи: 1.Два броя пълномощни; 2.Удостоверение за актуално състояние по ф.д.№2574/1990г. на СГС, VІ – 12 с-в от 27.01.2017г.; 3.Тридесет и четири броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници/Приложение 43 – НС/ по чл.3, ал.3 , чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във вр. с чл.118, ал.1, 2 и 3 от ИК;  4.Списък на лицата съдържащ имената и ЕГН на 34/тридесет и четири/ застъпници и на технически носител в Excel формат.

    Извърши се проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване“ АД.  Спазено е изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК  за 34 - те  предложени застъпници   в   списъка за коректността на данните.

    Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.15 във връзка с чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, РИК - Кърджали

Р Е Ш И :

   1.РЕГИСТРИРА   34/тридесет и четири/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

   2.ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните застъпници.

   3.ПУБЛИКУВА на страницата на РИК 09 – Кърджали в публичния регистър регистрираните застъпници.

  Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 21:06 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения