Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Кърджали, 09.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители за Народното събрание на 11 юли 2021 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Джебел е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 02.06.2021 като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  11 юли 2021 г.

Преписката е заведена под № 56/09.06.2021 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;
 2. Копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите или копие от Решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то народно събрание.
 3. Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите‘
 4. Списък за резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден;
 5. 2 бр.протоколи от проведените консултации на 02.06.2021 г. и на 07.06.2021 г.
 6. Покана за консултации при община Джебел.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Джебел са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел.

Със Заповед №712 от 20.05.2021 издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Джебел е образувал 44 /четиридесет и четири/  избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение № 12-НС от 31.05.2021 г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за произвеждане избори изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли  2021 г. както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение № 124 от 26.05.2021 г. на ЦИК и Предложение с изх.№А-94-00-1119/09.06.2021 г. на кмета на община Джебел и наш Вх. № 56/09.06.2021 г., РИК – Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации. 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Джебел. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 09.06.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 172-НС / 11.07.2021

  относно: преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

 • № 171-НС / 11.07.2021

  относно: Жалба от Айхан Осман – председател на ОС на ДПС ,гр.Момчилград

 • № 170-НС / 11.07.2021

  относно: Жалба от Лятиф Расим – Председател на общински съвет на ДПС - Кърджали

всички решения