Архив избори:
13.06.2021

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 09 КЪРДЖАЛИ

Съгласно Чл. 37. (1) от Изборния кодекс при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. За електронното заявление не се изисква подпис.

(2) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

(3) (в сила от 01.05.2021 г.) В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36.

(3а)  ( в сила от 01.05.2021 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 (общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината.) установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

 1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
 2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

(4) Имената на избирателя, направил искане по ал. 1 или 2, се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 23, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Съгласно Чл. 72, ал. 1, т. 6 и т. 14 от ИК посочва, че районната избирателна комисия следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира и утвърждава единните им номера, както и следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета.

 

Съгласно Чл. 90, ал. 1 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление по чл. 37. Съгласно второ изречение на ал.1  РИК определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на подадените заявления

11.07.2021

Избирателна активност към 11.00 ч.

Област / Община Район №   Бр. секции   Избирателна активност ИНП-2021  
  постоянни подвижни общо   Избиратели (по списък) Час 11,00 Час 16,00 Час 11,00
    бр. гласували бр. гласували Процент на гласували
1 2   3 4 5=3+4   6 7 8 9
област КЪРДЖАЛИ 9   501 44 545   257 257 19 373 0 7,531
АРДИНО     49 9 58   24 323 1 402   5,764
ДЖЕБЕЛ     44 1 45   22 924 2 237   9,758
КИРКОВО     76 5 81   35 801 1 859   5,193
КРУМОВГРАД     78 10 88   33 154 3 142   9,477
КЪРДЖАЛИ     159 11 170   98 313 6 854   6,972
МОМЧИЛГРАД     57 6 63   30 054 2 579   8,581
ЧЕРНООЧЕНЕ     38 2 40   12 688 1 300   10,246
11.07.2021

Избирателна активност към 16.00 ч.

област КЪРДЖАЛИ 9   501 44 545   257 257 19 373 53 029
АРДИНО     49 9 58   24 323 1 402 5 666
ДЖЕБЕЛ     44 1 45   22 924 2 237 4 588
КИРКОВО     76 5 81   35 801 1 859 6 280
КРУМОВГРАД     78 10 88   33 154 3 142 7 336
КЪРДЖАЛИ     159 11 170   98 313 6 854 18 935
МОМЧИЛГРАД     57 6 63   30 054 2 579 6 524
ЧЕРНООЧЕНЕ     38 2 40   12 688 1 300 3 700
10.07.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

Информацията за броя на гласувалите избиратели се обявява на сайта на РИК Кърджали, както и на медиите – пред Дом на културата Кърджали, както следва:

- до 07:40 ч. за откриване на изборният ден.

- до 11:40 ч. за активността към 11:00 ч.

- до 16:40 ч. за активността към 16:00 ч.

 

До 20,30 ч. РИК публикува в електронната платформа … информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

08.07.2021

Определяне на подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОБЩИНА АРДИНО

 • Секция № 090200001 – гр. Ардино, читалище „Родопска искра“

Тел. Номер: 03651/45 27

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • Секция № 090800004 - СУ „Христо Ботев“ намираща се в гр. Джебел, ул. „Тракия“ № 9 

Тел. Номер: 03632/ 20 51 и 03632/22 27

 

ОБЩИНА КИРКОВО

 • Секция №091400001, с. Кирково, Конферентна зала на читалище с. Кирково
 • Секция №094100028, с. Бенковски, СУ“Н.Й. Вапцаров“ /стара сграда/
 • Секция №094100042, с. Фотиново, ЦГД „Слънце“
 • Секция №091400057, с. Чорбаджийско, Читалище

Тел. Номер:0889 06 59 83 или 03679/39 86

 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 • Секция № 091500004 – гр. Крумовград, СУ „Васил Левски“ – начален етап.

Тел. Номер: 03641/20 00 или 0886 07 33 99

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 • Секция № 091600009 в ОУ „П.К. Яворов“
 • Секция № 091600010 в СУ „Отец Паисий“
 • Секция № 091600017 в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
 • Секция № 091600022 в СУ „Йордан Йовков“
 • Секция № 091600027 в ОУ „Климент Охридски“
 • Секция № 091600029 в ПГОД „Евридика“
 • Секция № 091600032 в ПГЕЕ „Кап. Петко войвода“
 • Секция № 091600036 в ПГТ „Проф. д-р Ас. Златаров“
 • Секция № 091600039 в СУ „П.Р. Славейков“
 • Секция № 091600041 в СУ „Вл. Димитров – Майстора“
 • Секция № 091600042 в ОУ „Васил Левски“

Тел. Номер: 0361 64 542

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

 • Секция 92100003 – Читалище „Нов живот“

Тел. Номер: 03631/78 69

 

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

 • Секция №093500001 – с.Пряпорец, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
 • Секция №093500006 – с.Патица, кметството
 • Секция №093500019 – с.Лясково, училището

Тел. Номер: 03691/ 6223

08.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 09 КЪРДЖАЛИ НА 09.07.2021 ОТ 17.30 Ч

07.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 09 КЪРДЖАЛИ НА 08.07.2021 ОТ 17.30 Ч

06.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 09 КЪРДЖАЛИ НА 07.07.2021 ОТ 17.30 Ч

04.07.2021

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

 На 05.07.2021 г.от 10.00 ч. РИК-09 се проведе онлайн обучение на членове на

 СИК в област Кърджали.

Чрез посочения линк "Участници"  можете да се запознаете с видео-материала за обучение.

Участници

30.06.2021

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 09 КЪРДЖАЛИ

График

 за провеждане на обучения на ГРАЖДАНИТЕ от членове на

 РИК – 09 Кърджали

С протоколно решение –протокол 16 от 26.06.2021 г.

РЕШИ:

Определя график, обхват на обученията и място на тяхното провеждане, както следва:

 

Дата/час

Община

Място на провеждане

01.07.2021 г.

07.07.2021

09:00 -17.00 ч.

 

Кърджали

 

Паметника на Васил Левски, пред общината

05.07.2021 г.

10:00 часа--17.00 ч

Ардино

 

В салона на читалището

07.07.2021 г.

10:00 часа--17.00 ч

Черноочене

 

Пред читалището

01.07.2021 г.

10:00 часа--17.00 ч

Кирково

 

 

02.07.2021 г.

10:00 часа--17.00 ч

Крумовград

 

На площада, пред офиса на А1

06.07.2021 г.

10:00 часа--17.00 ч

Момчилград

 

На площада

02.07.2021 г.

09:00 часа

Джебел

 

Детската площадка пред община Джебел

 

29.06.2021

Заседание на РИК- 09 Кърджали на 30.06.2021 г. от 17.30 часа

26.06.2021

График обучения

График

 за провеждане на обучения на ръководствата на секционните избирателни комисии от РИК, съвместно с представители на „Сиела Норма“ АД на територията на област Кърджали

 

Във връзка с провеждане на обучителна кампания за членовете на секционните избирателни комисии от представители  на „Сиела Норма“ АД, относно работа с машина за гласуване и определените от тях  3/три/  броя обучения, РИК – 09 Кърджали

 

С протоколно решение –протокол 15 от 26.06.2021 г.

РЕШИ:

 

Определя график, обхват на обученията и място на тяхното провеждане, както следва:

 

Дата/час

Община

Място на провеждане

03.07.2021 г.

10:30 часа

Кърджали

Черноочене

Дом на Културата, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ №8

03.07.2021 г.

12:30 часа

 

Ардино

Джебел

Дом на Културата, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ №8

03.07.2021 г.

14:00 часа

Кирково

Крумовград

Момчилград

Читалище „Нов Живот“ гр. Момчилград, ул. "Момчил Войвода" № 2

 

25.06.2021

Заседание на РИК- 09 Кърджали на 26.06.2021 г. от 18.00 часа

25.06.2021

Документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Общински център за култура и младежки дейности (Дом на културата) , гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 3

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 10.07.2021 г. включително. 

І. Застъпници. Обхват на дейност. Общ брой застъпници

 1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е български гражданин, навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
 4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

ІІ. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

      5. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 1. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 42-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).
 3. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 4. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията по т. 2, 3 и 31 от настоящото решение за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 5. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.
 7. Предложението по т. 10, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 42-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 8. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник
 9. РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 43-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.
 10. Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред Централната избирателна комисия (ЦИК) по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

III. Права и задължения на застъпниците

16.Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

17.Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

г) да присъства при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия, като му се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

д) да получи срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК, съответно – Приложение № 86-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

18. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

IV. Легитимация и отличителни знаци

 19. Застъпниците се лигитимират с издаденото удостоверение   за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден –     и с утвърдения отличителен знак.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 15-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно – пред ЦИК (за секциите извън страната), които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

 1. Статут на застъпниците

20.Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

21.Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, наблюдател, представител на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на друг инициативен комитет, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.

22.При осъществяване на функциите и упражняване на правата си застъпниците спазват строго въведените противоепидемични мерки с акт на компетентен държавен орган при произвеждане на избори в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с COVID-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.

23.На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място по чл. 34 ИК.

 

23.06.2021

Заседание на РИК- 09 Кърджали на 24.06.2021 г. от 17.30 часа

21.06.2021

Заседание на РИК09-Кърджали от 17.30 ч.

16.06.2021

ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА СИК

Промени в съставите на СИК се налагат, когато дадено лице, което е назначено в състава на секционна избирателна комисия, не може да участва при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., то същото следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кърджали, чрез партията, която го е предложила, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

 

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК.  В този случай е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви  необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК  писмено предложение, съдържащо три именаЕГН, длъжност и телефон.

 

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

 

Заявление промени в СИК

освободени/назначени

15.06.2021

ДО ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ , АНГАЖИРАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021

 РИК 09 УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ЧЕ НА 21.06.2021 /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14.30 ЧАСА В ЗАЛА 301 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА 

13.06.2021

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 09 КЪРДЖАЛИ

Съгласно Чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, но не по-късно от 26 юни 2021 г. по образецриложение № 12-НС от изборните книжа).

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, през интернет страницата   https://regna.grao.bg/ на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

11.06.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Районна избирателна комисия 09 – Кърджали информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на общините на територията на 09 район - Кърджали, както следва:

Община Ардино

Община Джебел

Община Кирково

Община Крумовград

Община Кърджали

Община Момчилград

Община Черноочене

29.05.2021

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 юли 2021 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4.  Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 11 юли 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5.  Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6.  Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;
 • списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.
 1.  Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2.  РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2.  Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3.  При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
29.05.2021

ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В РАЙОН ДЕВЕТИ - КЪРДЖАЛИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 Г.

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11.06.2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Таблица СИК

 

29.05.2021

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Общински център за култура и младежки дейности (Дом на културата) , гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 3

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 08.06.2021 г. (32 дни преди изборния ден).

ПРОЦЕДУРА:

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (11 юли 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 35-НС/19.05.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 67-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 32-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

 

28.05.2021

Отговорници от членовете на РИК за общините на територията на девети изборен район - Кърджалийски

 

Община

Отговорни членове на РИК Кърджали

Ардино

 

Димитрия Василева - 0887460298

Красимир Бибиновски - 0888604761

Джебел

 

Виолета Джарова - 0899176216

Неджатин  Салим  0877611660

Кирково

Иван Робов – 0885546612

Петър Захариев - 0889441146

Крумовград

 

Димитър Димитров – 0898594305

Беркант Барзат – 0878413031

Кърджали

Иван Илиев - 0888681969

Христина Георгиева - 0988352080

Момчилград

 

Емилия Владева – 0885703841

Галина Марева – 0896122257

Черноочене

 

Виолета Джарова - 0899176216

Неджатин Мехмед Салим - 0877611660

26.05.2021

Провеждане на заседание на РИК 09 на 28.05.2021г. от 17:30 часа

На 28.05.2021 година ще се проведе заседание на РИК-Кърджали от 17.30 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 172-НС / 11.07.2021

  относно: преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

 • № 171-НС / 11.07.2021

  относно: Жалба от Айхан Осман – председател на ОС на ДПС ,гр.Момчилград

 • № 170-НС / 11.07.2021

  относно: Жалба от Лятиф Расим – Председател на общински съвет на ДПС - Кърджали

всички решения